Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Toxicologie

Studiegidsnr:2009FBDFAR
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 2de bachelor
Contacturen:57
Studiepunten:7
Studiebelasting:196
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Adrian Covaci
Ingrid De Meester
Alexander van Nuijs

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Er wordt ingegaan op acute intoxicaties (aard, aanpak, antidota).  Het belang van metabolisatie in de toxicologie wordt behandeld. De meest voorkomende typen ongewenste effecten worden vanuit een orgaan-fysiologisch standpunt besproken. In een seminarie-luik (opdracht opzoeken van objectieve geneesmiddeleninfo) leer je via een opdracht zelfstandig objectieve geneesmiddeleninfo opzoeken, kritisch evalueren en verwerken.
In de algemene toxicologie wordt de toxiciteit van solventen, gassen, drugs of abuse, pesticiden, persisterende organische polluenten besproken. Aan de hand van casuïstiek en de hoorcolleges worden de meest belangrijke toxicologische fenomenen toegelicht.