Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Digitale tekstanalyse en literaire theorie

Studiegidsnr:2009FLWLIT
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Mike Kestemont
Vanessa Joosen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Digitale toepassingen maken spannend en vernieuwend onderzoek mogelijk naar literaire teksten. Anonieme auteurs kunnen ontmaskerd worden aan de hand van stylometrie en via topic modelling kunnen belangrijke thema’s in grote hoeveelheden tekst automatisch worden opgespoord. In de internationale beweging Digital Humanities (DH) onderzoekt men hoe letterkundig onderzoek aan de hand van computationele technieken kan ondersteund en zelfs verbeterd worden. Hoewel veel letterkundigen overtuigd zijn van het grote potentieel  van DH, is het vaak nog onduidelijk hoe dit nieuwe instrumentarium kan verbonden worden met bestaande benaderingen of gevestigde theorieën. Die spanning geeft aanleiding tot boeiende debatten die centraal zullen staan in dit vak.

In 2017-2018 gebruiken we de Harry Potter-romans van J.K. Rowling als casus. Een interessant aspect van de Potter-studie is de wijde kloof die gaapt tussen, enerzijds, het  weergaloze succes van Rowling bij het grote publiek en, anderzijds, de soms vernietigende uitlatingen van literaire critici over deze teksten. Verder vormen de boeken het onderwerp van een groot aantal studies en interpretaties door zowel academici als fans. Wat kan DH daar aan toevoegen? Het valt op dat kinder- en jeugdliteratuur tot op heden nog steeds braakliggend terrein vormt in DH. Aan de hand van moderne computertechnieken zullen wij illustreren hoe digitale toepassingen ons toelaten beter vat te krijgen op verschillende aspecten van de Rowling-kunde. Een representatieve greep uit de onderwerpen die aan bod zullen komen:

  • text reuse detection, om te bestuderen hoe de populaire filmbewerkingen van de oorspronkelijke romans afwijken;
  • topic modelling, om te bestuderen hoe bijvoorbeeld het fantasy-genre in de Potter-romans concreet gestalte krijgt;
  • text alignment, om vat te krijgen op de verschillen tussen de Amerikaanse en Britse edities van de Harry Potter-romans;
  • stylometry, om het auteurschap van The Cuckoo’s Calling (2013) bestuderen, een roman die door Rowling heimelijk onder het pseudoniem Robert Galbraith werd uitgebracht;