Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Masterproef deel 1: concept en ontwerp

Studiegidsnr:2010FOWERF
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:8
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dirk Laporte
- NNB
Geert Van der Snickt
Bhumi Vanderheyden
Philippe Lemineur
Maria Leus
Tim De Kock

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Nadat de student zijn thesisonderwerp heeft bepaald en zijn promotoren heeft gekozen ( zowel promotor als copromotor) wordt op een jury en met een paper en een powerpoint de stand van het onderzoek toegelicht. Hierin komen achtereenvolgens aan bod: 1. Probleemstelling/ Onderzoeksvraag, onderzoeksprogramma 2. Inhoudsopgave 3.Stand van het onderzoek 4. Doelstelling en ambities 5. Een uitgebreide bibliografie 6. Verder actieplan met timing 7.Specifieke tot nog toe niet opgeloste of te verwachten problemen.