Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Deontologie

Studiegidsnr:2010RECDEO
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Stefan Rutten

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus start met een kort, inleidend theoretisch gedeelte. Het is de bedoeling om een reeks colleges te geven die gewijd zullen zijn aan de deontologie van elk van de bestaande juridische beroepen: de magistraat, de notaris, de advocaat, de gerechtsdeurwaarder, de gerechtsdeskundige, de bedrijfsjurist, de acountant en de belastingconsulent, de bemiddelaar, de arbiter. Aangetoond zal worden dat de uiteenlopende deontologische regelen kunnen worden ingedeeld in vier basishoedanigheden waaraan diegene die een juridisch beroep uitoefent moet voldoen: bekwaamheid, loyauteit, objectiviteit en vertrouwelijkheid. Dit wordt geïllustreerd met voorbeelden die verband houden met de juridische beroepen. De wijze waarop elke beroepsdeontologie zich tot de wet verhoudt, wordt onderzocht. De verschillende middelen die de naleving van de deontologische regelen moeten waarborgen, worden aangegeven (o.a. tuchtrechtelijke sancties, de strafwet, de burgerlijke aansprakelijkheid, reglementeringen van beroepsorganisaties).