Economische analyse van het recht

Studiegidsnr:2010RECEAR
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Hendrik Kerkmeester

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Inhoudelijk bestaat het vak uit twee delen.

In de eerste reeks colleges wordt de methode van de economische analyse van het recht uiteengezet en wordt deze toegepast op het mededingingsrecht. Aan de orde komen hierbij de verschillende vormen van marktfalen, het model van volkomen concurrentie en de economische consequenties van beperkingen van de mededinging, zoals bij de marktvormen monopolie en oligopolie. In het meer juridische gedeelte is er aandacht voor de wijze waarop economische theorieën het mededingingsrecht hebben beïnvloed en hoe deze worden toegepast bij veilingen, aanbestedingen en netwerkindustrieën als telecom en energietransport.In de tweede reeks colleges worden de toepassingen van de economische analyse op privaatrecht, strafrecht en bestuursrecht uiteengezet. Deze rechtsgebieden worden dan met elkaar vergeleken wat betreft hun mogelijkheden om marktfalen op te lossen. Wat betreft het privaatrecht ligt de aandacht vooral bij toepassingen op eigendom, contracten, onrechtmatige daad en verzekeringen. Rechtseconomische concepten die hierbij worden behandeld zijn onder meer het Coase-theorema, het raamwerk van Calabresi en Melamed, de formule van Learned Hand en de averechtse selectie. Bij het strafrecht is er aandacht voor de theorie van Gary Becker over misdaad en straf en in het kader van het publiekrecht komt ook de economische theorie van de publieke besluitvorming ('public choice') aan de orde.