Rechtssociologie

Studiegidsnr:2010RECSOC
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Bernard Hubeau
Margot Van Leuvenhaege

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bouwt voort op de inzichten die tijdens de kandidaats/bacheloropleiding zijn opgedaan, zowel in de sociologie in het algemeen, als in de rechtssociologie in het bijzonder. Er wordt op basis van belangrijke en meer actualiteitsgebonden teksten dieper ingegaan op een aantal 'capita selecta'.
We gaan we dieper in op de voor het recht relevante problemen en instituties.
Aan de hand van een casus wordt ook individueel of in groep inzicht verschaft in een ombudsdossier of gaan we via een Engelstalig rechtssociologisch artikel dieper in op een rechtssociologisch thema, namelijk de partijenconfiguratie in een processituatie, en op de rechtssociologische aspecten van het ombudswerk.

Er is een selectie gemaakt van bijzondere items uit de volgende thema's: ombudswerk; de sociologie van het recht als reguleringsinstrument; de sociologie van het recht als conflictbeheersingsinstrument (conflictoplossing binnen en buiten de rechtbank); de sociologie van het recht als bedrijf (de juridische beroepen en het rechtshulpsysteem); de sociologie van het recht voor de burger, recht en cultuur en vertrouwen in recht en instellingen,...