Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Erfgoed en duurzaamheid

Studiegidsnr:2011FOWERF
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Michael de Bouw
Marc Jacobs

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deel 1: Erfgoed en duurzame ontwikkeling (docent M. Jacobs, 8u)

Het ankerpunt van deze module is “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development” (2015) van de Verenigde Naties. Wat is er aan vooraf gegaan, voor en na Brundtland, tot en met de conventies en aanbevelingen rond biodiversiteit of de Milleniumdoelstellingen? Wat staat er in en wat staat er niet in? Hoe kan met (combinaties van) de SDGs aan de slag worden gegaan? Hoe moet omgegaan worden met de beperkte rol van cultuur en een veel te beperkte opvatting van erfgoed in die Agenda? Hoe kan dit toch gebruikt en opengebroken worden? Hoe spelen de verschillende onderdelen van UNESCO erop in? Hoe gaan de Europese instellingen ermee om, om de relatie tussen erfgoed en duurzame ontwikkeling uit te werken? Hoe gebeurt dat in de verschillende onderdelen van België, in beleid, theorie en de praktijk?

Naast concrete cases en beleidsteksten, wordt ook recente wetenschappelijke literatuur over duurzaamheid en erfgoedbeleid besproken. Er wordt verder specifiek ingezoomd op de relevante operationele richtlijnen (2016 en te verwachten in 2020) van de UNESCO-Conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed (2003) en heel in het bijzonder OD170 en OD171. Verder wordt nagedacht over de rol die erfgoed(werk) bij het maken van een Agenda 2045 zou kunnen spelen.

 

Deel 2: Duurzame en energetische aspecten bij onrroerend erfgoed (docent M. de Bouw, 16u)

Dit deel richt zich op de energetische en comfortmatige optimalisatie van onroerend erfgoed met het oog op een duurzaam gebruik hiervan.

In het kader van:

  • recente energetische doelstellingen die de Europese Unie oplegt aan zijn deelstaten,
  • de wetenschap dat er in de nabije toekomst ook soortgelijke eisen aan monumenten  worden opgelegd, en
  • het bruikbaar houden van monumenten (o.a. door de energiekosten beheersbaar en betaalbaar te houden),

wordt in dit deel dieper ingegaan op:

  • diverse tegenwoordig toepasbare technieken/strategieën (gaande van zeer eenvoudige tot meer complexe ingrepen en evaluatiemethodes),
  • alsook op veelbelovende technieken/strategieën die momenteel in ontwikkeling zijn en in de nabije toekomst mogelijke oplossingen kunnen aanreiken.