Spreken en horen

Studiegidsnr:2012FLWTLN
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jo Verhoeven
Steven Gillis
Jolien Faes

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bestaat uit twee delen: (1) een inleiding tot de fonetiek (en deels fonologie) van het Nederlands, en (2) de praktische toepassing van de verworven kennis op de concreet spraakmateriaal.

 

Het fonetische deel bestudeert het gebruik van het aurale medium (spraak) m.b.t. het Nederlands. Het wordt eerst gedefinieerd in een ruime context waarin ook expliciet wordt verwezen naar het visuele (schrift) en het tactiele (gebarentaal) medium. Vervolgens volgt er een grondige bespreking van de taalspecifieke kenmerken van het aurale medium. In de praktijk betekent dit dat de klankinventaris van het Nederlands wordt beschreven vanuit articulatorisch standpunt en dat deze inventaris wordt vergeleken met wat gangbaar is in talen van de wereld. Verder wordt er ook aandacht besteed aan de suprasegmentele kenmerken van het Nederlands m.b.t. ritme, spreeksnelheid en intonatie. Daarnaast gaat aandacht naar akoestische eigenschappen van de spraakklanken en wordt aan de hand van het softwarepakket PRAAT getoond hoe verschillende akoestische aspecten van spraak gemeten worden.

 

In het tweede deel ligt de nadruk op de praktische studie van gesproken taal aan de hand van een case study. De precieze invulling daarvan varieert, bijvoorbeeld een analyse van klemtoon in de prelexicale vocaliseringen van kinderen, of een analyse van de akoestische eigenschappen van vocalen in de spraak van dove kinderen met een cochleair implantaat. In eerste instantie wordt over de case relevante literatuur kritisch doorgenomen. Vervolgens wordt concreet spraakmateriaal geanalyseerd.