Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Zin en betekenis

Studiegidsnr:2013FLWTLN
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jan Nuyts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus bouwt verder op de inhouden aangeboden in de BA2-cursus ‘Nederlandse Taalkunde 4: Synchrone taalstudie’ en (vanaf 2016/17) zijn opvolger ‘Nederlandse Taalkunde 2: Synchrone taalstudie’. Een aantal specifieke thema’s uit die cursus worden hier in de vorm van werk/onderzoeksopdrachten verder uitgediept. De basiskennis over de onderwerpen in kwestie zal telkens in een introductiecollege en/of op basis van een leesopdracht heropgefrist en aangevuld worden, de overige lessen zullen de vorm hebben van werkseminaries.
De helft van de cursus gaat naar syntactische onderwerpen, de andere helft naar semantische. De keuze van specifieke onderwerpen kan variëren (o.m. in functie van het aantal studenten en hun specifieke belangstelling), maar o.m. de volgende thema’s kunnen aan bod komen:
Voor het syntactische deel: (i) een corpusstudie naar de vorm en de functie van extrapositie (plaatsing van zinsdelen na de werkwoordelijke eindgroep) in het Nederlands; (ii) een corpusstudie naar het gebruik van (verschillende varianten van) het passief in het Nederlands; (iii) een conceptuele analyse van de status van bijwoorden t.o.v. adjectieven als woordsoorten in het Nederlands.
Voor het semantische deel: (i) een analyse van de manier waarop tijdssituering in het Nederlands gebeurt (in het licht van algemeen-taalkundige theorieën over tijdsmarkering), geconcretiseerd in een corpusonderzoek naar de manier waarop tempusvormen en adverbiale vormen met elkaar interageren in de tijdssituering van een stand van zaken; (ii) een corpusonderzoek naar de semantische en grammaticale eigenschappen van attitudinele kwalificationele categorieën in het Nederlands.