Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Stage

Studiegidsnr:2014FOWCOR
Vakgebied:Conservatie en restauratie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:312
Studiepunten:12
Studiebelasting:336
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)- NNB
- NNB
Kristel De Vis

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De stagiair(e) maakt zelf startend een keuze voor een (externe) stageplaats. Beide titularissen worden op de hoogte gehouden van de aanvragen die worden gedaan: 1)  welke stagegever  2) welke afspraken 3) waneer gemaakt, voorafgaande aan het begin van de stage.  Verregaande toezeggingen met een stageplaats kunnen niet  worden stopgezet in ruil voor voor een andere stageplaats (kontraktbreuk).

De stagiair(e) maakt een keuze voor een (externe) stageplaats in de beroepspraktijk op basis van het profiel van conservatiewetenschapper, als uitvoerende conservator-restaurator en/of erfgoedbeheerder. De titularis wordt van deze keuze op de hoogte gestelt.

Door de keuze van de stageplaats en de specifieke doelstellingen en persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) vindt een koppeling plaats met het onderwerp van de master Praktijk proef / Artikel.

Voor aanvang van de stage wordt een werkplan inclusief persoonlijk  ontwikkelings Plan (POP) opgemaakt, met de doelstellingen en onderzoeksmethodieken die tijdens de stage dienen te worden behaald en de opdrachten die tijdens de stage dienen te worden volbracht.  Het goedgekeurde werkplan met POP wordt voor het begin van de stage besproken met de stagegever en in PDF op blackboard geplaatst.

De student maakt een verslag van de stage, met daarin korte informatie met organogram van de stageplaats, verantwoording en uitwerking van het werkplan, een evaluatie van de (algemene en specifieke) doelstellingen en de gevolgde methodologie, (toegepaste onderzoeksmethoden, uitleg over gebruikt instrumentarium, gegevensverzameling en –verwerking, resultaten en conclusies), en een self-assessment via SWOT analyse. Hierbij hoort een logboek van alle stageactiviteiten (per dag) en bibliografie.

Afsluitend presenteert de student de gelopen stage in een powerpont van ongeveer 10 minuten (evt. voor een breder publiek)