Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Industriële chemie

Studiegidsnr:2015TEWMHI
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Guido De Cleyn

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het eerste deel wordt ingegaan op de industriële technologie met aandacht voor warmte- en massaoverdracht, energiebalansen, chemische reactoren met hun reacties. Geïntegreerde oefeningen tonen de kritische paramaters aan. Ook worden eenheidsoperaties zoals destillatie en extractie diepgaande behandeld met inoefening. Vervolgens wordt de algemene parate theoretische en praktische kennis verhoogd aangaande de werking van installaties zoals warmtewisselaars, koeltorens, cyclonen, compressoren en pompen en dies meer.

Aansluitend wordt de kennis van het voorgaande gebruikt om in het tweede deel inzicht te verschaffen in de opbouw en de samenhang van belangrijke industriële anorganische en petrochemische processen : de stikstofindustrie, de zwavel- en fosforindustrie, raffinage en petrochemie. Aandacht wordt besteed aan de drijfveer voor hun bestaan (energiebehoeften, raffinaderijen), aan grote industriële projectuitvoeringen (aan de hand van een krakerexpansie), en aan de invloed van procesparameters op de product applicaties (polyethyleenproductie). Een summier overzicht wordt verleend van de samenhang van afgeleide producten en hun toepassingen. Tevens wordt, geïntegreerd in de uiteenzettingen, de basisproblematiek van veiligheid, kwaliteit, rendabiliteit en organisatie besproken.