Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Masterproef: stage in farmaceutisch onderzoek en ontwikkeling

Studiegidsnr:2016FBDFGO
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Bachelordiploma behaald hebben
Contacturen:540
Studiepunten:27
Studiebelasting:756
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Paul Fransen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De masterproef geneesmiddelenontwikkeling heeft als doel de studenten zelfstandig een probleem binnen het domein van het geneesmiddelenonderzoek (academisch of bedrijf) te leren oplossen. De student zal inzicht verwerven in onderzoeksmethodes, het opstellen van een onderzoeksplan en het kritisch gebruik van wetenschappelijke literatuur, databanken en/of apparatuur.

De masterproef wordt als volgt ingedeeld:
Experimenteel werk gedurende minimum 3 maanden in een laboratorium onder leiding van een promotor. Deze promotor kan verbonden zijn aan het departement Farmaceutische Wetenschappen of een ander department binnen de UA of een farmaceutisch bedrijf, waarbij een UA promotor de administratieve promotor is.
Een schriftelijk werkstuk waarin het experimentele werk wordt gerapporteerd alsook
    o een korte (250 à 300 woorden) Engelstalige/Nederlandstalige samenvatting van het werk;
    o de formulering en de methodologie van een nieuw onderzoeksvoorstel, dat verband houdt met het onderzoek in het laboratorium van de promotor(en).
Een mondelinge voorstelling en verdediging van het onderzoek.