Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Psycholinguïstiek

Studiegidsnr:2016FLWTLN
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Dominiek Sandra

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Er komen diverse thema's aan bod, die van jaar tot jaar kunnen variëren. Per thema worden één of twee originele artikels uit de vakliteratuur gelezen en in groep besproken. Een grondige voorbereiding van die artikels door de studenten is noodzakelijk, evenals een actieve participatie tijdens de lessen.
  • Voorbeelden van thema's zijn: de rol van algemene cognitieve processen bij de verwerving van een taal (nature vs. nurture), specifieke problemen in het domein van spraakherkenning, de rol van morfologie tijdens visuele woordherkenning, het bilinguale mentale lexicon (hoe herkennen tweetaligen woorden die in beide talen voorkomen, zoals interlinguale homografen - room, trap - en cognaten - film, bed), taalproblemen en taalstoornissen zoals dyslexie en afasie, ...
  • Voor bepaalde thema's wordt een gastspreker uitgenodigd die veel onderzoek op dat terrein heeft verricht.