Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Consecutief tolken: Spaans-Nederlands en Nederlands-Spaans

Studiegidsnr:2019FLWTOL
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:104
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Spaans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ellen Vosters
María del Fiore Vacchiano Garrido

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Stapsgewijs wordt de techniek van het consecutief tolken aangeleerd: 
a. geheugenoefeningen; 
b. mondelinge weergave van een korte toespraak zonder notities; 
c. het gebruik van notities om korte toespraken te noteren: veel aandacht voor de tekststructuur; 
d. synthetiseren; 
e. mondelinge weergave in het Nederlands: veel aandacht voor spreekvaardigheid en presentatie; 
f. weergave van steeds langere, moeilijkere en sneller gesproken voordrachten. 

De oefeningen worden georganiseerd rond uiteenlopende onderwerpen die worden gepresenteerd in voordrachten (improvisaties, speeches op basis van een tekst of opnames van reële speeches). Ook de studenten worden gestimuleerd speeches voor te bereiden. Geregeld worden er mockconferenties georganiseerd om de praktijk zo goed mogelijk te simuleren. Na elke oefening krijgen de studenten uitvoerige feedback op hun prestaties (deels ook aan de hand van audio- en video-opnames).