Professionele Stage

Studiegidsnr:2020FLWTHF
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Inschrijven voor de stage (of onderdelen ervan) is niet mogelijk indien er gelijktijdig een inschrijving is voor een bacheloropleiding of een schakel/voorbereidingsprogramma. Voor uitzonderingen contacteer mevr. Charlotte De Somviele.
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Kurt Vanhoutte
Edith Cassiers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De stage maakt deel uit van het praktische luik van de MA-opleiding theater- en filmwetenschap. Het biedt de studenten een uitgelezen kans om ervaring op te doen in het culturele veld. De theoretische bagage van de opleiding dient daarbij als bagage, maar tijdens de stage verkent de student ook andere, meer praktische horizonten en ontwikkelt zo nieuwe competenties. Het wordt dan ook beschouwd als een voorbereidende beroepsoriëntatie met het oog op de toekomst. Naast werkervaring biedt de stage tevens de mogelijkheid om eerste professionele contacten te leggen. Het effent het pad naar een latere tewerkstelling in de culturele sector. Naargelang de oriëntatie van de student, loopt hij of zij stage in het professionele domein van film of theater (MA). Bedoeling is dat de student zowel door observatie als door actieve betrokkenheid in de praktijk, 'aan den lijve' kennis maakt met de sector. Tijdens die stage zal de student concrete taken uitvoeren. Deze taken worden in overleg met de student, de coördinatoren en de gastinstelling bepaald. Bovendien wordt er verwacht dat de student die specifieke praktijk ook in een bredere context kan situeren. De stage is dus geenszins vrijblijvend maar veronderstelt een grondige voorbereiding, een actieve en flexibele opstelling tijdens de stageperiode, en een voortdurende bereidheid tot reflectie en dialoog met de praktijk waarin men terechtkomt.

Praktische informatie

De student loopt 1 maand voltijds stage bij een professionele instelling binnen het domein van de podiumkunsten of film (voor BA-studenten kan ook literatuur). Omgerekend in werkuren moet de student minimum 150 uur stage lopen. Pas dan is er sprake van een volwaardige stage.

De stage kan gespreid worden over het ganse academiejaar, de vakantieperiodes incluis. In overleg met de stageplek worden de werkuren bepaald. Sommige studenten opteren voor een spreiding doorheen het jaar, andere lopen liever een intensieve periode stage. Hou er rekening mee dat je andere lessen niet verwaarloost en in elk geval contact opneemt met docenten als je tijdelijk niet in de les kan zijn.

Niet alleen de stage zelf, maar ook de zoektocht naar een stageplek en het schrijven van een stageverslag worden in rekening gebracht bij het beoordelen van de stage. De student legt met andere woorden een volledig traject af, waarin er een grote zelfredzaamheid wordt verwacht.
Alle praktische informatie vind je op Blackboard (voor ingeschreven studenten).

Van de student wordt een stageverslag van 12 pagina's verwacht: enerzijds een persoonlijke en kritische (zelf)evaluatie, anderzijds een meer objectieve beschrijving van de organisatie (interne werking en plaats in het culturele veld). In principe kiest de student zelf zijn/haar stageplaats. Internationale stages worden uitdrukkelijk gestimuleerd. De stageplaats wordt best zo snel mogelijk vastgelegd, aan het begin van het academiejaar.

Opgelet! Inschrijven voor de Masterstage is pas mogelijk indien er niet gelijktijdig een inschrijving is voor een bacheloropleiding of een schakel- of voorbereidingsprogramma. Wie nog een vak meeneemt uit de bachelor/SP/VP kan een uitzondering aanvragen bij de stagecoördinator Charlotte De Somviele.