Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Internationaal Privaatrecht

Studiegidsnr:2020RECIPR
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Thalia Kruger

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het IPR regelt de verhouding tussen de Belgische en buitenlandse rechtssystemen wanneer een privaatrechtelijke rechtsbetrekking niet volkomen besloten ligt in één rechtsorde, maar raakpunten heeft met twee of meer rechtssystemen. Voorbeelden van dergelijke raakpunten zijn de buitenlandse nationaliteit van de rechtzoekende of zijn woonplaats of (gewone) verblijfplaats in een ander land.
 
Het IPR heeft vier deeldomeinen:
 
1) De internationale bevoegdheid (volgens sommige de (internationale) rechtsmacht), waarvan de regels bepalen of een grensoverschrijdend geschil voldoende met België verbonden is zodat een Belgische rechtbank het kan horen en erover uitspraak kan doen. 
 
2) Het toepasselijke recht, waarbij de Belgische rechter aan de hand van de (eigen) verwijzingsregels (of conflictregels) uitmaakt welk nationaal materieel recht toepassing krijgt op een internationaal geschil. 
 
3) De erkenning en uitvoerbaarverklaring, waarbij het effect in België worden bepaald van een buitenlandse (gerechtelijke of buitengerechtelijke) beslissing of (authentieke) akte.

 4) Administratieve en gerechtelijke samenwerking van autoriteiten van verschillende landen in grensoverschrijdende geschillen.


Voor elk van de deeldomeinen worden de algemene regels alsook de specifieke regels voor de verschillende takken van het privaatrecht (familierecht, erfrecht, contractenrecht, onrechtmatige daad enz.) bestudeerd.

Het IPR kent een veelheid aan rechtsbronnen op internationaal, Europees en nationaal vlak. Studenten leren correct om te gaan met deze bronnen.