Kapotte tijd: de Nederlandstalige literatuur en de Tweede Wereldoorlog

Studiegidsnr:2021FLWTLN
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Kris Humbeeck
Valerie Rousseau

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Na een drietal introducerende hoorcolleges en een studiebezoek aan Kazerne Dossin en het Fort van Breendonk [colleges 1-4] gaan we in dit opleidingsonderdeel aan de slag met de romans Mijn kleine oorlog (L.P. Boon, 1947) en De verwondering (H. Claus, 1962). Speciale aandacht zal worden besteed aan de fictionele representatie van de vervolging en bestraffing van collaborateurs (in België ook wel ‘repressie’ genoemd). Bij dit alles zal de uitdaging bestaan in het combineren van een discours-analytische benadering met enerzijds inzichten die ontleend zijn aan traumatheorie en anderzijds een meer institutionele aanpak [introductie in colleges 5-6]. Het tweede deel van de lessenreeks [colleges 7-12] is volledig opgebouwd uit werk- en discussiecolleges rond de twee bovenvermelde romans, aangevuld met een kleine Blackboard-bloemlezing van passages uit verhalend proza van nog een twintigtal andere Nederlandstalige schrijvers. Ook de in BA1 aangeschafte bloemlezing De mens, ge kunt gij daar niet aan uit (2016) zal in deze colleges goed van pas komen. De actieve inbreng van de student aan het tweede deel van de lessenreeks staat voorop; idealiter kan de docent zich in de colleges 7-12 beperken tot de rol van moderator en gelegenheidsadviseur, om in de slotbijeenkomst [college 13] de verworven kennis nog een keer helder samen te vatten.