Interventietechnieken landschappen

Studiegidsnr:2021FOWERF
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:54
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)- NNB
- NNB
Paul Van den Bremt
Frank Gelaude

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Historisch - geografisch onderzoek - Landschapsgenese, in de geologische tijd (interventie door de natuur) - Landschapsgenese in de historische tijd (historische interventies) - Regionale landschapsgenese (kustvlakte, Vlaamse Vallei, Leemstreek, Kempen, Condroz-Famenne, de cuesta’s van Lorraine, Boulonnais)

Landschapsecologie: Het begrip landschap - Het landschap als spanningsveld tussen natuur en cultuur – Landschapstypologie (Natuur vs. menselijke beïnvloeding): vb. slikken en schorren, hoogveengebieden, heiden …) - Historische ecologie van boslandschappen.

Leesregels voor het landschap:  1) het natuurlijk-fysische systeem (abiotisch en biotisch) – 2) het culturele systeem (plaatsen, territoria, landgebruik) – 3) het verleden in verschillende onvolledige lagen (relicten) – 4) de waarneming en beleving - De landschapsatlas en de inventaris van het houtig erfgoed -  Praktijkvoorbeeld: inventariseren van landschappen - Monumentenbeheer en landschapszorg: de problematiek van de muurbegroeiing

Historische tuinen & parken: Tuinhistorisch onderzoek - Waardestelling & bescherming - (inter)nationale richtlijnen - Interventietechnieken & beheermaatregelen - (inter)nationale casestudies.