Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Interventietechnieken erfgoed

Studiegidsnr:2022FOWERF
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:52
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Tim De Kock
Kristel De Vis
Guido Everaert
Gert Heirman

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deel A1: Interventietechnieken glas-in-lood en glasconstructies (docent K. De Vis HC + EXC)
Het doel van de lessen gebrandschilderd glas en glas-in-lood bestaat erin om de student vertrouwd te maken met de specifieke problematiek van glasramen en de restauratie ervan. Tevens wordt van de cursist verwacht de juiste interventies voor te stellen bij een restauratie en zich te informeren bij specialisten terzake. Vooreerst wordt het voorkomen en gebruik van gebrandschilderd glas en glas-in-loodramen in historische gebouwen in Vlaanderen doorheen de tijd aangeduid. De ambachtelijke productie van gebrandschilderd glas en glas-in-loodramen wordt daarna in detail toegelicht van het ontwerp tot de plaatsing in situ. Aansluitend worden diverse handelswijzen en technieken voor restauratie en conservatie van glas, gebrandschilderd glas en glas-in-loodramen bestudeerd, inclusief het archivalisch onderzoek, de wijze van inventarisatie, de meting en beschrijving van mogelijke interventies.
Een begeleid bezoek aan een ambachtelijk atelier van een glazenier sluit de lessen af.

Deel A2: Interventietechn. steen, mortel, pleister, dakbedekking (docent T. De Kock, HC + EXC)
De student dient de complexe interactie van de stenen buitenschil van een gebouw met de omgeving te begrijpen, en in combinatie hiermee te kunnen inschatten wat het effect van diverse restauratiebehandelingen zal zijn. Op basis van deze inschatting dient, uit de verschillende restauratietechnieken, op een gepaste wijze de beste optie gekozen te worden.
Op een systematische wijze worden de verschillende opeenvolgende stappen bij het herstel van stenen metselwerkstructuren behandeld. Vocht is één van de, zoniet belangrijkste schade-oorzaak van gebouwen. Een aanzienlijk deel van de opleiding wordt daarom gewijd aan het herkennen van vochtpathologie, het precies bepalen van de vochtoorzaak, en tenslotte het oplossen van vochtproblemen, als belangrijkste voorbereidende stap naar de restauratie van metselwerk. De restauratie van gevelmaterialen behelst in de eerste plaats, indien nodig, het reinigen van gevels. Nadien komt de restauratie, afwerking en bescherming van steen in gevels aan de beurt. Zowel (bak-)steen, mortel, pleister, en verf wordt daarbij van naderbij bekeken.

Deel B1: Interventietechnieken houtconstructies (docent G. Heirman, HC + EXC)
Kennismaking met en kritische vergelijking van materialen, producten en uitvoeringsmethoden in de praktijk van conservatie en restauratie van voorwerpen en constructies in hout.

begrippen over de macroscopische en microscopische opbouw van hout
de meest gebruikte houtsoorten in historische gebouwen en hun eigenschappen
terminologie i.v.m. daktimmerwerk en schrijnwerk
de aantasting van hout en de oorzaken hiervan
de onderzoekstechnieken, laboratoriumonderzoek en proefnemingen
de conservatie van houten onderdelen, zowel curatief als preventief, zowel voor daktimmer, schrijnwerk, houtsneden als meubilair
de restauratie en het herstel van houten onderdelen.

Deel B2: Interventietechn. metaal- en betonconstructies (docent Guido Everaert, HC + EXC)
Deze cursus zal de studenten vertrouwd maken met de specifieke problematiek van historische metaal- en betonconstructies. Het deelopleidingsonderdeel ‘Interventietechnieken C/R metaal- en betonconstructies’ zal zich richten op de materiaaleigenschappen, de beschikbare analyse- en onderzoekstechnieken, en de herstel- en restauratietechnieken van de metalen en betonsoorten die gebruikt werden in historische gebouwen en constructies. Niettegenstaande zowel niet-structurele als structurele toepassingen besproken zullen worden, zal het zwaartepunt toch op de structurele toepassingen liggen.
Op een systematische wijze worden de verschillende opeenvolgende stappen voor het herstel van deze structuren behandeld. Het gaat hierbij ten eerste over de standzekerheid (stabiliteit), ten tweede over de degradatieproblematiek en ten derde over de hersteltechnieken.