Tolktechnieken

Studiegidsnr:2023FLWTOL
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Peter Groeninck
Nelly Grebeneva
Anne-Marie de Leur

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel worden studenten vertrouwd gemaakt met de diverse technieken die vereist worden van een tolk:

* sociaal tolken (liaison)

* fluistertolken met en zonder bidule

* gesprekstolken (liaison)

* intro op simultaantolken:

studenten worden vertrouwd gemaakt met tolken vanuit de cabine aan hand van praktische oefeningen zoals shadowing en closing. Vervolgens wordt gewerkt met korte speeches over algemene onderwerpen vanuit de vreemde taal, aan een laag spreektempo. Prestaties worden opgenomen en beluisterd in de groep (peer assessment).

* remote tolken:

In de eerste les krijgen de studenten theoretische achtergronden over tolken op afstand, oftewel “remote interpreting” (RI). Welke vormen van RI bestaan er, in welke situaties wordt het ingezet, wat weten door middel van onderzoek binnen de tolkwetenschap over RI en wat zijn mogelijke positieve en negatieve effecten van deze manieren van tolken op de tolkprestatie?

Na deze inleiding gaan we over tot praktische oefeningen met tolken op afstand. De studenten worden eerst vertrouwd gemaakt met praktische aspecten van telefoontolken en met het gebruik van een professioneel platform voor videotolken. Vervolgens bereiden ze rollenspellen voor met telefoon- en videotolken en worden die in de tweede les uitgevoerd. In het eerste deel van de les staat de uitvoering van de rollenspellen centraal, in het tweede deel de bespreking ervan. Daarbij wordt middels peer assessment feedback gegeven op de verschillende prestaties. Problemen die specifiek zijn voor tolken op afstand worden onder de loep genomen en teruggekoppeld naar de theorie. De studenten maken een verslag van de twee lessen, waaruit hun voorbereiding, uitvoering en verwerking van de theoretische kennis is af te lezen.