Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Tolktechnieken

Studiegidsnr:2023FLWTOL
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Peter Groeninck
Esther De Boe
Nelly Grebeneva

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel worden studenten vertrouwd gemaakt met de diverse technieken die vereist worden van een tolk:

* sociaal tolken (liaison)

- Studenten leren notitietechniek op basis van individuele en groeps oefeningen. Stap per stap ontwikkelen ze hun eigen notitie stijl aan de hand van zelf evaluatie, peer assessment en commentaar van de docent en houden hun vorderingen bij voor evaluatie.

-  Aan de hand van gesimuleerde situaties (rollenspelen) al dan niet met gastsprekers uit het werkveld in de rol van hulpverlener, leren de studenten consecutief tolken in twee richtingen met inachtneming van de deontologische code. De studenten kruipen afwisselend in de rol van hulpverlener, cliënt, tolk en observator. Het hangt af van de taalcombinaties van de studenten of daarbij alle talen van iedere student aan bod kunnen komen: dat lukt enkel voor de talen die tenminste door twee studenten van de groep gevolgd worden. Iedere student krijgt voldoende kansen om te oefenen tijdes de rollenspelen. Analyse van hun prestatie gebeurt op basis van groepsbesprekingen, opnames en peer assesment.

* fluistertolken met en zonder bidule

* gesprekstolken (liaison)

* intro op simultaantolken:

studenten worden vertrouwd gemaakt met tolken vanuit de cabine aan hand van praktische oefeningen zoals shadowing en closing. Vervolgens wordt gewerkt met korte speeches over algemene onderwerpen vanuit de vreemde taal, aan een laag spreektempo. Prestaties worden opgenomen en beluisterd in de groep (peer assessment).

* remote tolken:

In het eerste deel van de les krijgen de studenten theoretische achtergronden over tolken op afstand, oftewel “remote interpreting” (RI). Welke methodes voor RI bestaan er, in welke situaties wordt het ingezet, wat weten door middel van onderzoek binnen de tolkwetenschap over RI en wat zijn mogelijke positieve en negatieve effecten van deze manieren van tolken op de tolkprestatie?

Na deze inleiding gaan we over tot praktische oefeningen met tolken op afstand. De studenten worden eerst vertrouwd gemaakt met praktische aspecten van telefoontolken en met het gebruik van een professioneel platform voor videotolken. Vervolgens bereiden ze rollenspellen voor met telefoon- en videotolken en worden die in het tweede deel van de les uitgevoerd. In het eerste deel van de les staat de uitvoering van de rollenspellen centraal, in het tweede deel de bespreking ervan. Daarbij wordt middels peer assessment feedback gegeven op de verschillende prestaties. Problemen die specifiek zijn voor tolken op afstand worden onder de loep genomen en teruggekoppeld naar de theorie.