Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Tolkwetenschap

Studiegidsnr:2025FLWTOL
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Nina Reviers
Esther De Boe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus stelt de studenten in staat hun activiteiten als toekomstige tolken te kaderen binnen de tolkwetenschap en laat zien de tolkwetenschap en tolkpraktijk elkaar beïnvloeden en verrijken. De cursus biedt een algemene inleiding op de verschillende tolkvormen en de context waarbinnen ze gebruikt worden, een kort historisch overzicht, een inleiding op de klassiekers en de vernieuwers binnen de tolkwetenschap en een overzicht van onderzoeksmethodes in de tolkwetenschap en toepassingen daarvan.  

Tijdens dit opleidingsonderdeel bouwen de studenten een solide tolkwetenschappelijke basis op, waarmee ze in staat moeten zijn een kleinschalig onderzoeksproject (masterscriptie) op te zetten en de kwaliteit van een onderzoekspaper kunnen beoordelen. Enerzijds krijgen ze een theoretisch kader aangeboden met een kort overzicht van de evolutie van de tolkwetenschap en de verschillende stromingen hierbinnen, alsook een gedetailleerd overzicht van de meest gebruikte methodologieën in de tolkwetenschap. Anderzijds leren de studenten de theorie toe te passen door middel van praktische oefeningen. Het uiteindelijke doel van de cursus is het opstellen van een onderzoeksplan en het beoordelen van een onderzoekspaper, waarop de evaluatie van de studenten tevens op gebaseerd is. Het opleidingsonderdeel bestaat uit drie delen:

I. Theoretisch kader tolkwetenschap. In dit onderdeel wordt een kort overzicht gegeven van de evolutie van de relatief jonge onderzoeksdiscipline die we tolkwetenschap noemen, of, in het Engels,  ‘Interpreting Studies’, van de eerste handboeken van professionele tolken tot het ontstaan van een zelfstandig onderzoeksterrein. Hierbij komen de verschillende onderzoeksparadigma’s en –terreinen van de tolkwetenschap uitvoerig aan bod. Het theoretische kader is met name gebaseerd op Pöchhacker’s Introducing Interpreting Studies (2004) en op enkele wetenschappelijke artikelen, gepubliceerd via Blackboard.

II. Methodologieën. In dit onderdeel gaan we dieper in op de verschillende methodologische aspecten van onderzoek binnen de tolkwetenschap en bespreken we de verschillende types onderzoek en onderzoeksmethode die worden gebruikt in de tolkwetenschap. De basis van dit onderzoek vormt het handboek Research Methods in Interpreting Studies. A practical Resource van Hale en Napier (2013). Hiervan worden de eerste 6 hoofdstukken behandeld, die de volgende thema’s betreffen:

- Wat is onderzoek en waarom doen we het?

- Het uitvoeren van een literatuuronderzoek

- Het opstellen van vragenlijsten

- Etnografisch onderzoek

- Discourse Analysis

- Experimentele methodes

III. Praktische oefeningen. Door middel van oefeningen leren de studenten de theoretische inzichten concreet vorm te geven. We gebruiken onder andere de oefeningen uit het handboek, bijv. het formuleren van onderzoeksvragen en het kritisch lezen van een onderzoeksartikel. Daarnaast zullen de studenten wetenschappelijke papers over verschillende tolkwetenschappelijke onderwpen leren analyseren en beoordelen.