Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Masterproef met inbegrip van stage

Studiegidsnr:2026FOWERF
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Inschrijven voor de masterproef (of onderdelen ervan) is niet mogelijk indien er gelijktijdig een inschrijving is voor een bacheloropleiding of een schakel/voorbereidingsprogramma. Voor uitzonderingen contacteer uw faculteit.
Contacturen:100
Studiepunten:21
Studiebelasting:588
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dirk Laporte
- NNB

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De opleiding heeft maar één masterproefconcept, dat geldt zowel voor studenten met een technische als met een historische vooropleiding. Studenten profileren zich binnen dat concept. Studenten met een historische vooropleiding verkiezen doorgaans een historische of theoretische benadering van een casus. Studenten met een technische vooropleiding geven meestal de voorkeur aan een technische benadering, met een restauratie- of herbestemmingsontwerp als eindresultaat. Studenten met een ontwerpgerichte vooropleiding kunnen ontwerpend onderzoek inzetten voor herbestemmings- en/of ontsluitingsconcepten. Elke vooropleiding komt in aanmerking om een beheersmatig onderzoek te verrichten.

Het proces en het tijdpad is geregeld via een “masterproefreglement” consulteerbaar op blackboard.

In de master Erfgoedstudies kan elk lid van het onderwijzend personeel promotor zijn. Naast een promotor is het aangewezen een copromotor toe te voegen. Deze kan lid zijn van het onderwijzend personeel, kan academisch personeel zijn van een andere universiteit of hogeschool of kan iemand uit het werkveld zijn die bijzondere deskundigheid bezit met betrekking tot het thesisonderwerp.