Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Critical Heritage Studies

Studiegidsnr:2028FOWERF
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:16
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Marc Jacobs

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 In deze cursus wordt onderzocht of een overkoepelend of zelfs dragend  transdisciplinair “erfgoedstudiesparadigma” kan ontwikkeld worden in de jaren 2020 en welke tendensen daarin te ontdekken zijn. Is dat dan een globale beweging, al dan niet gekenmerkt door een sterke  Engelstalige én “progressieve” Europese en Australische bias (en is dat erg en zo ja, waarom)? Wat betekent dit voor de Lage Landen, de kruispunten aan de Noordzee? Kan het inspirerend of innoverend werken en/of de reflexiviteit bevorderen? Kan er nog aangesloten, kortgesloten of aangevuld worden door erfgoed onderzoekers en werkers? Kunnen zij het paradigma veranderen of heroriënteren?

De kern en het vertrekpunt is een van de meest veelbelovende nieuwe stromingen in de jaren 2010 en 2020, die Critical Heritage Studies wordt genoemd. Dit wordt verkend aan de hand van een grondige studie van tientallen artikels in het International Journal of Heritage Studies en in de boekenreeks van Routledge,  Key Issues for Heritage Studies en de colloquia van en netwerken rond de ACHS.

In het academiejaar 2020-2021 wordt bijzondere aandacht besteed aan de in 2020 uitgegeven bundel Heritage Futures. Comparative Approaches to Natural and Cultural Heritage Practices. Dit levert een enorme en prikkelende schatkist vol inzichten, vragen en uitdagingen op. Of mag het toch nog iets meer zijn?