Danstheorie en analyse

Studiegidsnr:2030FLWTHF
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Timmy De Laet

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het domein van danswetenschap heeft de afgelopen decennia op internationaal vlak een enorme bloei gekend, niet alleen door de institutionele verankering van het veld maar ook door de methodologische verdieping van het onderzoek. Dans wordt daarbij benaderd vanuit een breed scala aan invalshoeken, vaak lenend uit andere disciplines in de humane wetenschappen, om zo de analytische en interpretatieve kaders te ontwikkelen die inzicht verschaffen in de aard van dans als artistiek medium, de choreografische strategieën in specifieke werken of oeuvres, alsook de bredere sociaalpolitieke betekenis van dans in zijn historische en hedendaagse context. Dit vak zal studenten vertrouwd maken met de verschillende benaderingen in danswetenschap en gaandeweg het nodige instrumentarium aanreiken om dans te begrijpen, adequaat te beschrijven en kritisch te analyseren. We zullen recente tendensen historiseren door hedendaagse en historische cases te bespreken in relatie tot de meest bepalende debatten in het veld.

Naast een voorbereidende inleiding op de vorming en het (inter)disciplinaire karakter van danswetenschap, focust de cursus in een eerste deel op de belangrijkste paradigma’s die een bepalende invloed hebben uitgeoefend op het onderzoek naar dans, onder meer poststructuralisme, fenomenologie, antropologie en etnografie, cognitieve wetenschap, etc. Het tweede deel van het vak behandelt vervolgens een reeks sleutelconcepten alsook enkele van de meest markante tendensen in het veld. Via klassikale case-analyses en close readings van sleutelteksten zullen we niet alleen nagaan hoe de theorievorming over dans wordt aangestuurd door de praktijk (en vice versa), maar ook hoe vermeend hedendaagse evoluties hun historische tegenhangers kennen.