Leiderschap in gezondheid en zorg: ontwikkeling tot praktijkvoering

Studiegidsnr:2030GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:16
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Erik Franck
Peter Van Bogaert
Stijn Slootmans
Sandrine Meynendonckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Leiderschap in gezondheid en zorg: Ontwikkeling tot praktijkvoering is gericht op het ontwikkelen van doorgedreven leiderschapsinzichten, competenties en vaardigheden met als doel een brede en grondige voorbereiding voor een leidinggevende functie in de zorg op diverse operationele, beleidsondersteunende en intermediaire niveaus. Het programma is het integreren van de opleidingsonderdelen rond leiderschap van het schakeljaar en het masterjaar (Leiderschap in gezondheid en zorg: concepten en vaardigheden) waarbij inzichten, competenties en vaardigheden worden toegepast in het ontwikkelen van een concreet project in een reële praktijkcontext. Er wordt verdiepend gewerkt rond de drie essentiëel leidinggevende thema’s van people management interventies of de focus op mensen, interprofessionele samenwerking en het ontwikkelen van betrokkenheid en empowerment binnen een samenwerkend geheel in een organisatie (teams, afdelingen, departementen, …) in het bijzonder in veranderingstrajecten; werkorganisatie interventies of hoe met alle stakeholders op een efficiënte en effectieve wijze doelgericht een cyclus van probleemstelling tot interventie wordt doorlopen; leren en innoveren individueel, als team en op organisatieniveau of waar methodisch cyclische processen van leerbehoefte tot het ontwikkelen en implementeren van kennis duurzaam worden opgezet. Deze drie leidinggevende thema’s zijn gericht op resultaten of outcomes voor cliënten en patiënten voor wat betreft gezondheid en zorg met een persoonsgerichte benaderingen (person-centred based care) en gericht op populaties (population-based care). De student werkt een concreet project of deelproject uit in opdracht van en overleg met een reële praktijkcontext op basis van een projectplan. Het projectplan is gebaseerd op een grondige probleemanalyse, concrete doelstellingen, een stappenplan met  tijdspad  en een budget in overleg en getoetst met de reële praktijkcontext. Het projectplan is state of the art en gebaseerd op wetenschappelijk literatuur en gericht op één of meerdere essentiële leidinggevende thema's. Er is ook aandacht voor de eigen ontwikkeling in de rol van clinical leader in dit project. Studenten analyseren de eigen sterktes en zwaktes in hun rol in dit project en maken een reflectie over de te verwachten valkuilen en oplossingen. Deze analyses en reflectie wordt gedurende de uitvoering van het project (Leiderschap in gezondheid en zorg: projectwerk als praktijkvoering) bijgehouden in een portfolio.