Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Wetenschappelijke Stage

Studiegidsnr:2031FLWTHF
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Inschrijven voor de stage (of onderdelen ervan) is niet mogelijk indien er gelijktijdig een inschrijving is voor een bacheloropleiding of een schakel/voorbereidingsprogramma. Voor uitzonderingen contacteer mevr. Charlotte De Somviele.
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Charlotte De Somviele
Gertjan Willems

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Masterstudenten Theater- en Filmwetenschap kunnen opteren voor een stage bij een ZAP-lid van de opleiding Theater- en Filmwetenschap, waarbij het de expliciete bedoeling is dat de studenten onder begeleiding van dat ZAP-lid een bepaald onderzoeksonderwerp uitdiepen en hierover een onderzoeksvoorstel en een aanvraag schrijven om deze in te dienen bij het FWO of een andere financieringsbron voor een doctoraat. De ZAP-leden binnen de master TF zijn: Kurt Vanhoutte en Timmy De Laet voor podiumkunsten, Gertjan Willems, Tom Paulus en Steven Jacobs voor film.

De opzet van dit nieuwe initiatief is om de mogelijkheid te vergroten dat studenten reeds aan het einde van hun masterjaar een aanvraag zouden kunnen indienen voor financiering van een doctoraat door het FWO of een andere financieringsbron, maar ook om de student de kans te bieden al een eerste werkervaring op te doen binnen een onderzoekscontext, inzicht te verwerven in (een deel van) de werking van onderzoek in Theater- en Filmwetenschap en in het eigen functioneren daarbinnen.

De stage heeft binnen de opleiding een gewicht van 6 studiepunten of 180 uur (150 uur stage + 30 uur opmaak portfolio). Studenten gaan zelf op zoek naar een ZAP-lid van Theater- en Filmwetenschap die als stagementor wil optreden. De stagementor en de student stellen in onderling overleg en voor de aanvang van de stage een tijdsplanning op voor het verloop van de stage, die ook voorgelegd wordt aan de stagecoördinator Charlotte De Somviele. Het voorstel wordt gescreend om na te gaan of de stage aan de vereisten beantwoordt. Essentieel daarbij is dat de doelstellingen van de stage, en met name het opstellen van een aanvraag bij een financieringsinstelling voor een doctoraat, gehaald worden. De onderzoeksstage kan verband houden met de masterscriptie van de student, maar elk van beide opleidingsonderdelen leidt tot een aparte output en ze worden los van elkaar beoordeeld.

De stage valt in principe in de loop van het academische jaar en loopt uiterlijk tot juni, maar eventueel ook in juli en augustus (indien de student opteert om de stage in de tweede zittijd af te ronden).

Aan het begin van het academiejaar wordt een algemene infovergadering georganiseerd waarop de stagecoördinator Charlotte De Somviele de stagemogelijkheden en procedures uitgebreid zal toelichten. Aanvragen worden vanaf academiejaar 2019-2020 ingediend via de online applicatie ‘Mobility Online’.