Wetenschappelijke Stage

Studiegidsnr:2031FLWTHF
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Inschrijven voor de stage (of onderdelen ervan) is niet mogelijk indien er gelijktijdig een inschrijving is voor een bacheloropleiding of een schakel/voorbereidingsprogramma. Voor uitzonderingen contacteer mevr. Charlotte De Somviele.
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Edith Cassiers
Gertjan Willems

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Masterstudenten Theater- en Filmwetenschap kunnen opteren voor een stage bij een ZAP-lid van de opleiding Theater- en Filmwetenschap. Hierbij is het de expliciete bedoeling dat de studenten onder begeleiding van het ZAP-lid een bepaald onderzoeksonderwerp uitdiepen en hierover een onderzoeksvoorstel schrijven om in te dienen bij het FWO of een andere financieringsbron voor een doctoraat. Daarnaast neemt de student deel aan diverse onderzoeksactiviteiten, zoals het bijwonen en/of organiseren van congressen of andere wetenschappelijke bijeenkomsten, hulp bij de uitvoering van onderzoek binnen het onderzoekscentrum Visual Poetics, etc. De ZAP-leden binnen de master TF zijn: Kyoko Iwaki, Kurt Vanhoutte en Timmy De Laet voor podiumkunsten, Gertjan Willems, Tom Paulus en Steven Jacobs voor film.

De opzet van deze stage is de mogelijkheid te vergroten dat studenten reeds aan het einde van hun masterjaar een aanvraag kunnen indienen voor financiering van een doctoraat, maar ook om de student de kans te bieden al een eerste werkervaring op te doen binnen een onderzoekscontext, inzicht te verwerven in (een deel van) de werking van onderzoek in Theater- en Filmwetenschap en in het eigen functioneren daarbinnen.

De stage heeft binnen de opleiding een gewicht van 6 studiepunten of 180 uur. Studenten gaan zelf op zoek naar een ZAP-lid van Theater- en Filmwetenschap die als stagementor wil optreden. De stagementor en de student stellen in onderling overleg een tijdsplanning op voor het verloop van de stage. De onderzoeksstage kan verband houden met de masterscriptie van de student, maar elk van beide opleidingsonderdelen leidt tot een aparte output en ze worden los van elkaar beoordeeld.

Aan het begin van het academiejaar wordt een algemene infovergadering georganiseerd waarop de stagemogelijkheden en procedures uitgebreid worden toegelicht. Aanvragen worden ingediend via de online applicatie ‘Mobility Online’.