Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Simultaan tolken Duits > Nederlands

Studiegidsnr:2031FLWTOL
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:26
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Duits
Examen:2e semester
Lesgever(s)Patricia Linden

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Studenten uit de Master Tolken die in het eerste semester intensief consecutief tolken geleerd en geoefend hebben, kunnen in dit opleidingsonderdeel de technieken van het simultaan tolken leren. Eerst worden de basisvaardigheden voor de techniek van het simultaan tolken aangeleerd. (geheugenoefeningen, shadowing, stemtechniek, gebruik van de cabine en de microfoon, “tegelijk” spreken en luisteren,…

De meest uiteenlopende thema’s komen aan bod en de moeilijkheidsgraad van de speeches wordt geleidelijk aan opgevoerd. De studenten krijgen speeches die zij kunnen voorbereiden en die eventueel reeds in de les consecutief tolken aan bod zijn gekomen, maar moeten ook leren, niet gespecialiseerde speeches onvoorbereid te tolken.

Daarnaast wordt er veel ruimte gelaten voor individuele feedback, peer-assessment en tolkwetenschappelijke betrachtingen. De tolkprestaties van de studenten worden regelmatig opgenomen en collectief besproken.