Leiderschap in gezondheid en zorg: projectwerk als praktijkvoering

Studiegidsnr:2031GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:10
Studiepunten:10
Studiebelasting:280
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Peter Van Bogaert
Erik Franck
Stijn Slootmans
Sandrine Meynendonckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Leidershap in gezondheid en zorg is gericht op het ontwikkelen van doorgedreven leiderschapsinzichten, competenties en vaardigheden met als doel een brede en grondige voorbereiding voor een leidinggevende functie in de zorg op diverse operationele, beleidsondersteunende en intermediaire niveaus. Het programma is een verdieping van de opleidingsonderdelen management en innovatie van het schakeljaar en het masterjaar waarbij inzichten, competenties en vaardigheden worden ontwikkeld in één of meerdere essentiële leidinggevende thema’s people management of de focus op mensen, interprofessionele samenwerking en het ontwikkelen van betrokkenheid en empowerment binnen een samenwerkend geheel in een organisatie (teams, afdelingen, departementen, …) in het bijzonder in veranderingstrajecten; werkorganisatie interventies of hoe met alle stakeholders op een efficiënte en effectieve wijze doelgericht een cyclus van probleemstelling tot interventie wordt doorlopen; leren en innoveren individueel, als team en op organisatieniveau of waar methodisch cyclische processen van leerbehoefte tot het ontwikkelen en implementeren van kennis duurzaam worden opgezet. Deze drie leidinggevende thema’s zijn gericht op resultaten of outcomes voor cliënten en patiënten voor wat betreft gezondheid en zorg met een persoonsgerichte benaderingen (person-centred based care) en gericht op populaties (population-based care). Dit opleidingsonderdeel volgt op het opleidingsonderdeel leiderschap in gezondheid en zorg: ontwikkeling tot praktijkvoering en het betreft eenoefening ingebed in de reële praktijkvoering waarbij een kleinschalig project wordt uitgevoerd in de context van één of meerdere essentiële leidinggevende thema’s