Masterproef

Studiegidsnr:2032FOWPOW
Vakgebied:Productontwikkeling
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:102
Studiepunten:24
Studiebelasting:672
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Linda Scheelen
Johan Braet
Christiaan Baelus
Alexis Jacoby
Johan Neyrinck
Frank Goethijn
Paul Bailleul
Achiel Standaert
Kristof Vaes
Els Du Bois
Francis Dams

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

3. Inhoud

Het tijdpad van de masterproef beslaat meerdere academiejaren. De toelichting en keuze van de onderwerpen wordt opgestart in het academiejaar voorafgaand aan de eerste inschrijving voor de masterproef.

Inhoudelijk dienen de twee opleidingsonderdelen: Ontwerp- en ProductDefinitie (OPD) en Masterproef (MP), als op elkaar aansluitend te worden beschouwd. In het tijdpad worden volgende 7 stappen onderscheiden:

 1. Themavoorstellen (door student en aangeboden)
 2. Toewijzing van het thema en promotor(en)
 3. Voorstelling onderzoeksstrategie of onderzoeksplan
 4. Voortgangsevaluatie
 5. Indienen draft
 6. Indienen definitief dossier
 7. Verdediging

Het opleidingsonderdeel OPD omvat de eerste drie stappen van het bovenstaande tijdspad. Het opleidingsonderdeel MP omvat de laatste vier stappen van het bovenstaande tijdspad en die worden hieronder verder toegelicht.

Het goedgekeurde onderwerp uit stap 2 van OPD dient niet alleen bij de titularis van het opleidingsonderdeel ingediend te worden, maar ook via het officiële SisA-kanaal door middel van een aanmeldingsnota. Dit is een belangrijke administratieve vereiste. Gegeven de SisA-omgeving van de masterproef doorheen de maand oktober in gereedheid wordt gebracht, valt de deadline hiervoor op 31 oktober. De aanmeldingsnota kan op SisA geraadpleegd en ingediend worden via de organisatie “Administratie masterproef OW”, inhoudsgebied “Aanvragen Masterproef”. Naast een titel, korte beschrijving en motivering van de keuze geeft de student in de digitale aanmeldingsnota ook  zijn of haar  interne promotor op. Het aanvragen van een copromotor kan enkel na samenspraak met zowel de interne promotor, de copromotor als de student zelf. De copromotor moet werkzaam zijn aan de Universiteit Antwerpen. Indien er sprake is van een externe promotor, wordt deze niet opgenomen in de digitale aanmeldingsnota. In dit geval dient enerzijds een digitale aanmeldingsnota ingediend te worden in SisA (zónder vermelding van externe promotor), anderzijds dient ook een papieren versie van de aanmeldingsnota te worden afgegeven waarop alle promotoren vermeld staan. Voor de opleiding Productontwikkeling wordt de papieren aanmeldingsnota afgegeven bij Julia Schoone.

! Let op: het niet aanmelden op SisA leidt tot de onmogelijkheid de masterproef in te dienen op het einde van het academiejaar.

De student heeft de keuze om de masterproef uit te voeren als een integraal Productontwikkelingsproject (IPD) met de focus op de specialisatie van zijn ontwerpfocus of als onderzoeksproject (DR) waarvan het onderwerp bijdraagt tot de kennisopbouw binnen het vakgebied Productontwikkeling.

Stap 4: voortgangsevaluatie (VE)

De student presenteert zijn/haar voortgang bevattende:

 • de stand van de masterproef op systeemniveau
 • de conclusies van de uitgevoerde verificaties
 • verder plan van aanpak

De student ontvangt feedback die besproken wordt met de interne begeleider. De student brengt de feedback naar best vermogen in rekening tijdens de rest van het proces. De presentatie(VE) wordt digitaal ingeleverd op de server in de daarvoor voorziene map.

Stap 5: Indienen draft ontwerpdossier

De student geeft te kennen dat hij zijn masterproef wenst te verdedigen door het vervolledigen van het inschrijvingsblad voor de jury. Hij/zij dient een draft versie in bij de interne promotor.

Stap 6: Indienen definitieve versie

De student dient in hardcopy (minimaal 5 exemplaren) in te leveren bij Julia Schoone. De student levert eveneens  zowel op SisA als op de server een elektronisch definitieve versie in van de masterproef. Het te laat indienen van het einddossier heeft rechtstreeks effect op de te behalen scores. Bij het niet indienen van de finale versie van de masterproef, wordt de student verwezen naar de volgende zittijd. 

In alle submapjes onder de benaming "masterproef" op de server moeten met de gevraagde documenten aangevuld worden. Het ontbreken van een document kan eveneens leiden tot een verwijzing naar de volgende zittijd.

Stap 7: Verdediging

De verdediging van de masterproef is openbaar tenzij op aanvraag van de copromotor en de externe promotor een besloten verdediging werd toegekend. De totale verdediging neemt per student  1 uur in beslag en bestaat uit volgende drie onderdelen telkens ten belope van 20 minuten: presentatie door de student, vragenronde van de juryleden en deliberatie achter gesloten deur.

 

Integrated Product Design / Design Research:

De masterproef weerspiegelt de algemeen kritisch-reflecterende ingesteldheid en de onderzoeksingesteldheid van de student. Met de masterproef ligt het accent op het interdisciplinaire karakter van het ontwerptraject en op de zelfwerkzaamheid en het origineel onderzoekswerk van de student.

De door de student gekozen major tijdens het 1ste jaar van de masteropleiding is bepalend voor de afstudeerrichting van de masterproef. De mogelijke keuzes zijn: strategisch ontwerpen (STO), ontwerpen voor interacties (OVI) en technologie gedreven ontwerpen (TGO).

Binnen een afstudeerrichting kan de student opteren voor een integraal ontwerp traject (IPD) of voor een research traject (DR). Studenten IPD tonen aan ‘een productkandidaat’ te kunnen vastleggen en te verantwoorden. Zij zijn in staat de volledige specificaties in verband met het ‘productidee’ te bepalen, het product te ontwikkelen tot op het niveau van een ‘geverifieerd productsysteem’ en vervolgens tot op het niveau van het ‘productontwerp’.

Voor de afstudeergroep DR toont de student aan een voor het vakgebied relevante onderzoeksvraag te kunnen formuleren. Hij is in staat een onderzoeksmethode vast te leggen, het onderzoek uit te voeren en de verzamelde data te verwerken en te rapporteren.

Toegepast Onderzoek 4:

Het Toegepast Onderzoek (TO4) horende bij de masterproef omhelst die verificaties die relevant zijn voor de gekozen ontwerpfocus en uitgevoerd na de Masterproef 1. Dit kunnen menskundige, technische, economische, ecologisch en/of vormgerelateerde verificaties zijn.

Twee juryleden beoordelen TO4 op basis van het ontwerpdossier:

 • jurylid 1 (ontwerper) beoordeeld de volledigheid en kwaliteit van de uitgevoerde verificaties (relevantie, validiteit en besluitvorming)
 • jurylid 2 (academisch) beoordeeld de kwaliteit van het rapporteren over de verificaties (het refereren, de taalkundige aspecten, ...) Binnen de opleiding PO wordt gebruik gemaakt van het Harvard System of Referencing. Informatie hierover is beschikbaar via http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm.

Ze leggen hun evaluatie voor aan de voltallige jury en stellen een score voor. Het is de voltallige jury die in consensus de uiteindelijke score voor TO4 bepaalt.

Ondernemingsplan (Business Concept):

Binnen dit luik wordt voor de masterproef een operationeel ondernemingsplan opgesteld op basis van eerder gemaakte strategische keuzes.