Onderzoeks-en productdefinitie met in begrip van stage

Studiegidsnr:2042FOWPOW
Vakgebied:Productontwikkeling
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:104
Studiepunten:15
Studiebelasting:420
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Linda Scheelen
Johan Braet
Christiaan Baelus
Alexis Jacoby
Johan Neyrinck
Frank Goethijn
Paul Bailleul
Achiel Standaert
Kristof Vaes
Els Du Bois
Francis Dams

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het tijdpad van de masterproef beslaat meerdere academiejaren. De toelichting en keuze van de onderwerpen wordt opgestart in het academiejaar voorafgaand aan de eerste inschrijving voor de masterproef.

Inhoudelijk dienen de twee opleidingsonderdelen (Onderzoeks- en productdefinitie en Masterproef) als op elkaar aansluitend te worden beschouwd.

In het tijdpad worden volgende 7 stappen onderscheiden:

Themavoorstellen (door student en aangeboden)

Toewijzing van het thema en promotor(en)

Voorstelling onderzoeksstrategie of onderzoeksplan

Voortgangsevaluatie

Indienen draft

Indienen definitief dossier

Verdediging

Het opleidingsonderdeel Onderzoeks- en productdefinitie (OPD) omvat de eerste drie stappen van het bovenstaande tijdspad.

stap 1:

In de loop van het tweede semester van het eerste masterjaar wordt de student verondersteld autonoom zijn of haar thema te bepalen, voor te leggen en een goedkeuring te verkrijgen vóór het afstudeerjaar start. Doorheen die voorbereidingsperiode kan de student de interne promotoren raadplegen en zijn er verschillende momenten voorzien waarop de student zijn of haar voorstel kan presenteren om al dan niet goedkeuring of feedback te krijgen.

Meer informatie over het bepalen van een thema, de uitdagingen en de valkuilen, vind je in het document: ‘Hoe bepaal ik het thema voor mijn masterproef?’.

stap 2:

Er zijn verschillende momenten waarop de studenten hun voorstel voor de masterproef kunnen voorstellen aan een college van interne promotoren. Dat gebeurt aan de hand van een korte presentatie van 2 minuten. Daarbij levert de student een samenvatting in op één pagina.

Binnen enkele dagen krijgt de student feedback via mail of Blackboard.

De verschillende data voor korte presentaties zijn:

• één voor de stage: maart

• één na de stage: begin juni

• één op het einde van het jaar: eind juni

• één begin september: september

De student kan via blackboard inschrijven voor één van de presentaties. Bij een negatief advies, kan de student de volgende keer opnieuw inschrijven voor een korte presentatie. De feedback wordt gegeven aan de hand van codes. De codes variëren van groen licht, tot rood licht, met nog enkele codes tussenin voor groen licht mits enkele aanpassingen of herwerkingen. Individuele feedback is steeds mogelijk bij een bepaalde docent na afspraak.

Van elk voorstel dat de studenten inleveren, wordt door de begeleiders nagegaan of het project genoeg potentieel heeft om te kunnen voldoen aan de eindtermen van een masterproef. Daarbij worden ze gescreend op de mogelijke valkuilen die beschreven zijn.

Het is aan de student om tijdig één of meerdere voorstellen in te dienen of om op één aangeboden thema te kandideren. De student moet minstens één thema hebben voor eind september 2018 (de exacte deadlines zijn te raadplegen in het facultair masterproefreglement).

Het goedgekeurde onderwerp dient niet alleen bij de titularis van het opleidingsonderdeel ingediend te worden, maar ook via het officiële Blackboard-kanaal door middel van een aanmeldingsnota. Dit is een belangrijke administratieve vereiste. Gegeven de Blackboard-omgeving van de masterproef doorheen de maand oktober in gereedheid wordt gebracht, valt de deadline hiervoor op 31 oktober. De aanmeldingsnota kan op Blackboard geraadpleegd en ingediend worden via de organisatie “Administratie masterproef OW”, inhoudsgebied “Aanvragen Masterproef”. Naast een titel, korte beschrijving en motivering van de keuze geeft de student in de digitale aanmeldingsnota ook  zijn of haar  promotoren op, die werkzaam zijn aan de Universiteit Antwerpen. Indien er sprake is van een externe promotor, wordt deze niet opgenomen in de digitale aanmeldingsnota. In dit geval dient enerzijds een digitale aanmeldingsnota ingediend te worden in Blackboard (zónder vermelding van externe promotor), anderzijds dient ook een papieren versie van de aanmeldingsnota te worden afgegeven waarop alle promotoren vermeld staan.

! Let op: het niet aanmelden op Blackboard leidt tot de onmogelijkheid de masterproef in te dienen op het einde van het academiejaar.

De student heeft de keuze om de masterproef uit te voeren als een integraal Productontwikkelingsproject (IPD) met de focus op de specialisatie van zijn ontwerpfocus of als onderzoeksproject (DR) waarvan het onderwerp bijdraagt tot de kennisopbouw binnen het vakgebied Productontwikkeling.

Stap 3:

In het opleidingsonderdeel OPD wordt de masterproef voorbereid. Het thema van de masterproef wordt verder uitgediept.

Voor de afstudeergroep IPD toont de student aan ‘een productkandidaat’ te kunnen vastleggen en te verantwoorden. Hij is in staat om deze te vertalen in een productarchitectuur. De student stelt het verificatieplan op voor de verdere uitontwikkeling tijdens de masterproef.

Voor de afstudeergroep DR toont de student aan zelfstandig een literatuurstudie te kunnen uitvoeren. Hij toont aan voor het vakgebied een relevante onderzoeksvraag te kunnen formuleren. De student is in staat een haalbaar onderzoeksplan te definiëren.

Binnen de opleiding PO wordt gebruik gemaakt van het Harvard System of Referencing. Informatie hierover is beschikbaar via http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm.

De student ontvangt feedback op basis van zijn presentatie en stuurt de ontwerpstrategie / onderzoeksplan – waar nodig – bij. De presentatie wordt digitaal ingeleverd op de server in de daarvoor voorziene map.