Stage publieksgeschiedenis

Studiegidsnr:2046FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:122
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Pierre Delsaerdt

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Stages bieden masterstudenten Geschiedenis de kans om een eerste vorm van professionele ervaring op te doen, meer bepaald in de cultureel-erfgoedsector: archieven, musea, erfgoedbibliotheken, erfgoedcellen, cultuurcentra, productiehuizen, tv- of radiozenders... De nadruk ligt op het verwerven van kennis, competenties en vaardigheden die verband houden met de (historisch georiënteerde) publiekswerking van deze organisaties. Voor de vormgeving van de stages en de samenstelling van een lijst met stage-instellingen wordt nauw samengewerkt met het Instituut voor Publieksgeschiedenis van de Universiteit Gent.

Het opleidingsonderdeel omvat enkele colleges in het eerste semester, en de eigenlijke stage, die in het eerste en/of het tweede semester kan plaatsvinden. Aansluitend bij de stage dient de student een verslag en een kritische doorlichting in bij de docent die de stages coördineert.

De opdracht is dubbel:

  • Observatie: de stagiair observeert de historische praktijken van de stage-instelling
  • Participatie: de stagiair werkt mee aan de totstandkoming van een publieksproduct of –activiteit.

De stage legt de nadruk vooral op concrete en doelgerichte participatie en kan de volgende activiteiten inhouden:

  • Onderzoek en de hertaling naar een breed publiek
  • Meewerken aan eindproducten (publicatie, website, tentoonstelling, educatieve map, interviews…)
  • Vergaderingen bijwonen
  • Publieksgerichte teksten schrijven
  • Netwerking met professionele en niet-professionele erfgoedpartners
  • Contact/communicatie met/naar publiek
  • ...

Ten laatste op 31 augustus voorafgaand aan het academiejaar waarin de stage plaatsvindt bezorgen potentiële stage-instellingen hun stagevoorstel aan de docent in de vorm van een vacaturetekst. De stagevoorstellen worden aan het begin van het academiejaar aan de studenten meegedeeld. De studenten delen uiterlijk 1 week later hun top-3 met motivering mee aan de docent. De docent wijst de stageplaatsen toe in overleg met de Universiteit Gent. Aansluitend kan de stage beginnen te lopen.

De onthaalinstelling duidt onder haar medewerkers een stagebegeleider aan. Deze persoon is het aanspreekpunt voor de student en de docent. Stagebegeleider en student maken onderling afspraken over het tijdstip, het verloop en de inhoud van de stage. De stagiair deelt dit voor de start van de stage mee aan de docent.