Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Veranderingsmanagement

Studiegidsnr:2046OIWVMA
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:10
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jan Vanhoof
Ruud Lelieur

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel  richt zich op het ontwikkelen van denkkaders over veranderingsmanagement in en van organisaties. Vanuit een historische invalshoek worden opvattingen over verandering behandeld en gesitueerd in een context van (globale) maatschappelijke ontwikkelingen. De cursusinhoud stelt studenten in staat processen van veranderingsmanagement te analyseren en veranderingsinterventies te selecteren en vorm te geven (vanuit een analyse van veranderingsnoden en –behoeftes (cf. link met kwaliteitszorg)). Studenten kennen de voor- en nadelen van verschillende veranderingsstrategieën en kunnen op basis daarvan een analyse maken van de effectiviteit van veranderstrategieën. Passende meetinstrumenten worden aangereikt en er wordt doelbewust aandacht besteed aan het menselijke (psychologische) aspect van veranderingsmanagement  (onzekerheid en weerstand bij de medewerkers) en aan hoe cultuurveranderingen op gang kunnen gebracht worden. Colleges en literatuurbesprekingen worden aangevuld met casussen.