Vertaalwetenschap

Studiegidsnr:2052FLWVER
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Sabien Hanoulle
Katrien Lievois
Gert Vercauteren

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel Vertaalwetenschap is een belangrijk element in de academische vorming van de studenten master in het vertalen.

De studenten maken kennis met verschillende modellen en conceptuele kaders van de vertaalwetenschap en krijgen een kritische en intellectuele vorming waarbij ze de bevindingen uit de vertaalwetenschap in verband leren brengen met hun eigen vertaalopdrachten en hun vertaalpraktijk in de toekomst.

Concreet komen in dit opleidingsonderdeel 3 subdomeinen binnen de vertaalwetenschap aan bod:

-        Terminologie (Sabien Hanoulle):

 • Grondbeginselen: wat is een term en een concept? Indeling, kenmerken en onderlinge relaties van concepten, soorten termen en criteria.
 • Definities en stromingen in de terminologiewetenschap
 • Terminologie-extractie: manueel en automatisch
 • Terminologiebeheer: belang, verschil tussen terminoloog en vertaler, ad-hoc vs. systematisch, definities opstellen.
 • Machine Learning, machine vertaling en terminologie (gastcollege)

De vier colleges geven samen een grondig inzicht in dit aspect van het vertalen en van de vertaalwetenschap. De cursus benadert terminologie vanuit wetenschappelijk standpunt met voorbeelden uit de praktijk en biedt ondersteuning voor het opleidingsonderdeel “Translator’s toolbox”.

-        Experimenteel onderzoek in de vertaalwetenschap (Gert Vercauteren)

In dit deel worden aan de hand van een aantal publicaties uit de vertaalwetenschap de basisbeginselen van experimenteel onderzoek in dit domein besproken. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere:

 • Verschillende vormen van experimenteel onderzoek die in de vertaalwetenschap (kunnen) worden toegepast;
 • Voordelen en beperkingen/moeilijkheden van experimenteel onderzoek;
 • Online en offline methodes om aan experimenteel onderzoek te doen;
 • Interdisciplinariteit in experimenteel onderzoek;
 • Domeinen binnen de vertaalwetenschap waarbinnen aan experimenteel onderzoek wordt/kan worden gedaan.

-        Literaire vertaalwetenschap (Katrien Lievois) :

Wat het deel literaire vertaalwetenschap betreft, worden 4 invalshoeken besproken:

 • een sociologische : het verband tussen de vertaling in de socio-culturele context waarin die plaats vindt;
 • een literaire : wat is typisch literair aan literair vertalen ?
 • een tekstuele : literair vertalen en aanverwante transfervormen (meertalig schrijven, zelfvertaling, pseudo-vertalingen, bewerking, enz.)
 • een praktische : literair vertalen, hoe begin je eraan?