Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Profileringsstage

Studiegidsnr:2100ASEPRS
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:12
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Elke Struyf
Jozef Colpaert
Annie Pinxten
Mathea Simons
Tom Smits
Ellen Vandervieren
Jordi Casteleyn
Leen Goovaerts
Gilberte Verbeeck
Hans Ihmsen
Ilse Mertens
Jokelien Strobbe
Serge Coppens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De student voert op klas-, school of organisatieniveau, vakoverschrijdende, vakgebonden of profileringsopdrachten uit met een focus op samenwerking, communicatie en onderzoek. De student past de verworven vakdidactische en onderwijskundige kennis en vaardigheden (uit de algemeen onderwijskundige vakken, de vakdidactiek en de oefenlessen, de groeistages en (in het geval van één vakdidactiek) het profileringsvak) toe in een specifieke context. De stage kan worden uitgevoerd in een school (formele onderwijssetting), of in een organisatie of bedrijf (formele educatieve setting). 

 Voor de invulling van de profileringsstage voorziet de opleiding vier mogelijkheden:

 1. Indien de student een profileringsvak volgt, wordt de stage ingevuld in overleg met de titularis van het profileringsvak. 

  Indien de student GEEN profileringsvak volgt:
   
 2. De student tekent in op een project uit het aanbod dat de lerarenopleiding, in overleg met externen, aanbiedt aan studenten;
 3. De student tekent in op een internationale stage-ervaring die aangeboden wordt door de lerarenopleiding;
 4. De student vult de profileringsstage zelf in en werkt in overleg met een school, organisatie of bedrijf een project uit.

De student dient een stagemap in.

Wanneer de profileringsstage aansluit bij een profileringsvak (optie 1), volgt de student de richtlijnen van de titularis van het profileringsvak (zie ECTS-fiche van het profileringsvak).

Voor de optie 2, 3 en 4 omvat de stagemap volgende onderdelen:

 • Een logboek
 • Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
 • Reflectieverslag
 • Een uitgewerkt product ter voorbereiding op een sollicitatie
 • Beoordeling door de opdrachtgever/mentor/begeleider of een andere betrokkene 

Tijdens de groepssupervisiesessies wordt de student begeleid door een supervisor. De supervisor is in de eerste plaats leerbegeleider ten behoeve van de professionele ontwikkeling van de student. De leerbegeleiding is gericht op het leren zelfstandig te leren. De student leert niet automatisch van wat hij heeft meegemaakt in de onderwijspraktijk. Leren van de onderwijspraktijk vergt een vorm van diepgaande reflectie. Daarbij analyseert de student zorgvuldig zijn handelen, denken, willen en voelen in onderwijssituaties om zich bewust te worden van zijn onderwijsvisie en hoe deze zijn onderwijspraktijk beïnvloedt. In de supervisie worden de persoonsgerichte aspecten van het professioneel handelen van de student gethematiseerd en besproken. Centraal staat de bewustwording en ontwikkeling van de eigen professionele identiteit.