Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Grondige studie Europees belastingrecht

Studiegidsnr:2100RECEBR
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Bruno Peeters
Anne Van de Vijver
- NNB
Mathieu Isenbaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel staat de Europeesrechtelijke dimensie van het fiscaal recht centraal. De volgende thema's komen uitvoerig aan bod.

Deel I. Fiscaal recht in de Europese Unie: een schets van het institutionele kader. Het institutionele kader wordt slechts besproken in zoverre dit relevant is voor een goed begrip van het Europees fiscaal recht. Zo komen aan bod: de communautaire rechtsorde; de Europese instellingen en organen; het communautair werkingskader en de verticale verdeling van de belastingbevoegdheid; de bronnen van het Unierecht; de handhaving van het Unierecht en de rechtsbescherming van de EU-justitiabelen

Deel II. Materieelrechtelijke beginselen van gemeenschapsrecht in directe belastingzaken: de fundamentele vrij verkeersbepalingen en de directe fiscaliteit; de rechtsgronden voor harmonisatie; Staatsteun

Deel III. EU-recht en overeenkomsten ter vermijding van dubbele belasting

Deel IV.  EU-beperkingen aan fiscale concurrentie tussen lidstaten: staatssteun en schadelijke belastingconcurrentie