Grondige studie Fiscale procedure

Studiegidsnr:2100RECFPR
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Ilse De Troyer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus geeft in eerste instantie een overzicht van de fiscale procedure vanaf de aangifte tot en met de invordering van de belasting, met inbegrip van de geschillenbeslechting dit zowel inzake de inkomstenbelastingen als inzake de BTW, m.n.

1. Aangifte: de aangifte in de inkomstenbelastingen en in de BTW: omschrijving, wettelijke grondslag en algemene kenmerken van de fiscale aangifte, aangifteplicht en vrijstelling, vormvoorschriften, termijnen en sancties.

2. Onderzoek en controle: aard en omvang van het fiscaal onderzoek, wettelijke onderzoeksbevoegdheden ten aanzien van de belastingplichtige en derden, fiscaal bankgeheim, controlebeleid en (samen-)werking van fiscale administraties.

3. Bewijs: bewijslast en omkering van bewijslast, gemeenrechtelijke bewijsmiddelen, specifieke bewijsmiddelen in WIB en WBTW,.

4. Aanslag: wijziging van de aangifte, ambtshalve aanslag, de diverse aanslagtermijnen, hertaxatie en subsidiaire aanslagen, uitvoerbare titel inzake inkomstenbelastingen en BTW.

5. Verjaring inzake directe en indirecte belastingen.

6. Invordering van directe en indirecte belastingen.

7. Sancties.

8. De administratieve en jurisdictionele geschillenbeslechting: de verschillende categorieën fiscale geschillen, het onderscheid tussen de administratieve en de jurisdictionele geschillenbeslechting in het algemeen en de geschillenprocedure (administratieve en gerechtelijke fase) inzake de vestiging en invordering van de inkomstenbelastingen en de BTW in het bijzonder.

De student wordt aangeleerd hoe hij de belastingplichtige of de belastingheffende overheid kan begeleiden bij de verschillende fasen van de fiscale procedure.

De student wordt aangemoedigd om nieuwe regelgeving op te volgen en om zich permanent bij te scholen. Hij leert tevens een kritische houding aan te nemen tegenover bestaande regelingen en rechtspraak.