Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Grondige studie Personenbelasting

Studiegidsnr:2100RECPBL
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Nicole Plets

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus komen de principes van de gehele personenbelasting aan bod, met accent op de  inkomstencategorieën: onroerende inkomsten, beroepsinkomsten en diverse inkomsten, alsook de beginselen van de roerende inkomsten (deze categorie komt uitvoerig aan bod in het opleidingsonderdeel 'Fiscale aspecten patrimoniumbeheer'). De doelstelling van dit opleidingsonderdeel bestaat erin een duidelijk kader te bieden waarbinnen de verschillende elementen van de personenbelasting op een gestructureerde wijze kunnen worden ingepast. Deze benadering moet toelaten complexe fiscale problemen tot hun essentie terug te brengen en een oplossing te formuleren.

Aangezien de personenbelasting sterk onderhevig is aan wijzigingen, moet de werkwijze ook toelaten latere wijzigingen op een correcte wijze te plaatsen binnen het geheel en de concrete gevolgen van deze wijzigingen in te schatten.

De relevante bepalingen uit het WIB 92 en het KB/WIB 92 worden daarom als uitgangspunt genomen. Deze bepalingen worden vervolgens ontleed en besproken aan de hand van de administratieve onderrichtingen, rechtspraak en rechtsleer. Om de betekenis van de personenbelasting te begrijpen wordt daarbij zoveel als mogelijk ingegaan op de context waarbinnen bepaalde regels tot stand zijn gekomen en wordt eveneens gewezen op onvolkomenheden en onrechtvaardigheden in de fiscale wetgeving en administratieve interpretaties.

Er wordt eveneens aandacht besteed aan het invullen van het aangifteformulier in de personenbelasting en aan de belangrijkste elementen van de berekening van de verschuldigde belasting.

Dit alles wordt gerealiseerd via een aantal inleidende hoorcolleges al dan niet met voorbereidende lectuur, eventueel gastcolleges, werkcolleges en individuele of groepsopdrachten (schriftelijk: aangifte-opdrachten en advies) met mondelinge bespreking/toelichting.

Studenten denken daarnaast ook kritisch na over de actualiteit of de casussen en/of teksten  die op Blackboard worden geplaatst  en voeren hierover een begeleide discussie met juridische argumenten in het college.