Biosfeer: lucht, water, bodem en biota

Studiegidsnr:2101MDOBSF
Vakgebied:Milieuwetenschap
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Silvia Lenaerts
Ivan Janssens
Stefan Van Damme
Tom Tytgat

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In een inleidend gedeelte worden de diverse milieuthema's op het vlak van lucht, water -en bodemproblematiek kort besproken. Hierbij wordt ingegaan op de belangrijkste stoffen die hierin een rol spelen, de schaal en het milieucompartiment waarin het betreffende thema zich voornamelijk afspeelt en de link naar de andere compartimenten. Vervolgens worden in de onderdelen bodem, water en lucht verschillende milieuthema's verder uitgediept, waarbij er eerst een inleiding wordt gegeven met betrekking tot het compartiment. Vervolgens komen de volgende aspecten aan bod: bespreking van de belangrijkste milieuthema's, de wijze van verspreiding van stoffen, meet-en analyse technieken en trends voor het betreffende compartiment.
Na bespreking van de drie onderdelen bodem, water en lucht wordt er ingegaan op de wetenschappelijke onderbouwing van normen en de wijze waarop monitoringsnetwerken zijn opgebouwd.

Gedeelte bodem:
In dit deel van de cursus worden volgende onderwerpen behandeld: beginselen van de bodemkunde; bronnen van bodemverontreiniging: elementen die de evenwichtstoestand van de bodem verstoren; bodemontaarding en bodempollutie; Vlaamse wetgeving (inzake bodem en bodemsanering); meettechnieken en hanteren van meetapparatuur (o.a. inzake pollutie met zware metalen); biologische en ecologische gevolgen van bodemverontreiniging; preventieve maatregelen en remediëringstechnieken; illustratie van BBT voor sanering; het Boss-model.

Gedeelte lucht:
In het cursusgedeelte biosfeer lucht worden de volgende onderwerpen behandeld: inleiding over meteorologie; luchtverontreinigende stoffen (gassen, stof of aërsolen; primaire en secundaire componenten; zwavelhoudende, koolstofhoudende; stikstofhoudende anorganische componenten; ozon; vluchtige organische verbindingen; polyaromatische koolwaterstoffen; pesticiden); natuurlijke en antropogene bronnen; meettechnieken en hanteren van meetapparatuur (analyse van CO, SO2, NO en NO2, koolwaterstoffen, ozon en oxidantia; classificatie van bemonsteringsmethoden); gevolgen van luchtpollutie (o.m. effecten van luchtpollutie op gezondheid, materialen, ecologie); trends in emissies en immisies.

Gedeelte water:
Het cursusgedeelte biosfeer water gaat in op de chemische, biologische en fysische karakteristieken van een watersysteem. M.a.w wat komt er van nature voor in het water en hoe zit de watercyclus in elkaar. Vervolgens worden de verschillende vormen van verontreiniging van oppervlaktewater, met name verzuring, vermesting en verontreiniging besproken. Verder wordt er ingegaan op de bepaling van de waterkwaliteit en diverse methoden om de waterkwaliteit te beoordelen op basis van fyisisch, chemisch en biologische data, waarbij er een link zal worden gelegd naar de waterkwaliteitsmonitoring zoals die wordt opgelegd door de kaderrichtlijn water.