Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Grondige studie Europees belastingrecht

Studiegidsnr:2101RECEBR
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Bruno Peeters
Anne Van de Vijver

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel staat de Europeesrechtelijke dimensie van het fiscaal recht centraal. De volgende thema's komen uitvoerig aan bod.

Deel I. Fiscaal recht in de Europese Unie: een schets van het institutionele kader. Het institutionele kader wordt slechts besproken in zoverre dit relevant is voor een goed begrip van het Europees fiscaal recht. Zo komen aan bod: de communautaire rechtsorde; de Europese instellingen en organen; het communautair werkingskader en de verticale verdeling van de belastingbevoegdheid; de bronnen van het Unierecht; de handhaving van het Unierecht en de rechtsbescherming van de EU-justitiabelen

Deel II. Materieelrechtelijke beginselen van gemeenschapsrecht in directe belastingzaken: de fundamentele vrij verkeersbepalingen en de directe fiscaliteit; de rechtsgronden voor harmonisatie; Staatsteun

Deel III. EU-recht en overeenkomsten ter vermijding van dubbele belasting

Deel IV.  EU-beperkingen aan fiscale concurrentie tussen lidstaten: staatssteun en schadelijke belastingconcurrentie