Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Grondige studie Registratie- en successierechten en patrimoniumbeheer

Studiegidsnr:2101RECRSP
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Nicolas Geelhand de Merxem

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

a) Registratierechten: de studie van het registratierecht wordt opgebouwd volgens de structuur van het Wetboek. Na een grondig overzicht van de algemene heffingsregels, worden de diverse rechtshandelingen die door het Wetboek uitdrukkelijk getarifeerd zijn onder de loep genomen. Volgende elementen zullen telkens aan bod komen: (i) beschrijving van de onderworpen rechtshandeling, (ii) tarief en (iii) maatstaf van heffing en eventuele bijzondere heffingsmodaliteiten. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan topics die belangrijk zijn voor de practicus. De relatie met de Administratie (opsporingsmaatregelen, sancties, procedure) maakt het laatste onderdeel uit van de studie. b) Successierechten: na een korte inleiding, waarin een overzicht wordt gegeven van de burgerrechtelijke regels inzake erfrecht, zal het successierecht en het recht van overgang bij overlijden op grondige wijze bestudeerd worden op basis van de structuur van het Wetboek successierechten. Achtereenvolgens zullen o.a. volgende onderwerpen aan bod komen: het belastbaar actief (met ruime aandacht voor de fictiebepalingen) en de waardering ervan, het aftrekbaar passief en het bewijs ervan, de berekening van het successierecht (tariefstructuur, vrijstellingen, verminderingen). De relatie met de Administratie in al zijn aspecten (aangifte, betaling, bewijsmiddelen, opsporingsmaatregelen, procedure) vormt het sluitstuk van de studie. In de colleges zal tevens, aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden, ruim aandacht worden besteed aan de techniek van de successieplanning (incl. de internationale aspecten).
c) Patrimoniumbeheer: dit onderdeel beoogt een transversale aanpak (inkomstenbelastingen, btw, registratierechten, erfbelasting/successierechten, lokale belastingen) inzake het beheer van particuliere vermogens of non-profitvermogens (bijv. vzw’s, stichtingen). Hieronder worden zowel aspecten van het verwerven, houden en vervreemden van (onderdelen van het) roerend als onroerend vermogen begrepen. Meer bepaald worden fiscale aspecten van vermogensbeheer uitgediept die in andere opleidingsonderdelen slechts in grote lijnen worden besproken.