Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Algemeen en strategisch cultuurmanagement

Studiegidsnr:2101TEWMCM
Vakgebied:Managementwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient de volgende OO'en gelijktijdig op te nemen in het studieprogramma:

- 'Financieel management'

- 'Marketing- en communicatiemanagement'

- 'Human resources management'
Contacturen:45
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Bruno Verbergt
Nathalie Verboven

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit vak biedt een overzicht van de belangrijkste (cultuur)managementbegrippen – gecentreerd volgens het klassieke managementproces: plannen-organiseren-leiden-controleren – en gaat in op enkele toonaangevende theorieën en modellen van strategisch management, zoals de SWOT-analyse, appreciative inquiry, concurrentieanalyse, Resource Based Theories, ... . Aanvullend wordt stilgestaan bij het managen van de organisatiecultuur en bij cultuurspecifieke aspecten in ondernemingen en organisaties.
De overzichten zijn vrij generiek: zij geven een inzicht in algemeen management dat toegepast wordt in zowel profit- als non-profit cultuurorganisaties en artistieke omgevingen. De studenten worden met behulp van enkele voorbeelden en oefensessies uitgenodigd om zelf op zoek te gaan naar toepassingen in de culturele en creatieve sector en deze te analyseren en te verbeteren; deze worden besproken in groepsverband en op het examen.
Er wordt op die manier gestreefd naar een optimale balans tussen theorie (kennis), methoden (vaardigheden) en toepassingen en praktijk (inzicht). De theorie wordt hoofdzakelijk voorbereid door voorafgaande lectuur van managementhandboeken en toegelicht tijdens interactieve hoorcolleges. Geregeld worden aan de hand van praktische oefeningen tijdens de colleges in groepjes cases of vraagstukken opgelost. De domeinen strategisch management en leiderschap worden vooraf door de studenten voorbereid en behandeld in seminars en discussies. Typische oefeningen zijn:

  • simulatie van problemen van een raad van bestuur (managementspel deugdelijk bestuur),
  • case rond beslissingen nemen
  • feedback geven 
  • brainstorm- en SWOT-analyse-oefeningen.