Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Strategisch management

Studiegidsnr:2101TEWVPK
Vakgebied:Managementwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Koen Vandenbempt
Rudy Martens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Een eerste deel gaat vooreerst in op de diverse concepten en zienswijzen op strategie. Daarna wordt uitgebreid stilgestaan bij de kenmerken van strategisch denken en het belang van de missie/visie en 'corporate governance' van een organisatie. Het systemisch denken, uitmondend in het concept van maatschappelijk verantwoord ondernemen, situeert het strategisch denken van managers in de ruimere maatschappelijke context.

In de volgende delen worden de drie strategiedimensies behandeld: inhoud, proces en context.

In het deel over strategie-inhoud wordt uitgebreid stilgestaan bij de aanpak en problemen in verband met business-strategie, corporate-strategie en netwerkstrategie. In het volgend deel wordt ingegaan op de kenmerken van het strategievormingsproces, strategische verandering en innovatie. Het deel m.b.t. strategiecontext duidt op de impact van de industriecontext, de organisatiecontext en de internationale context.

In elk van de drie vermelde strategiedimensies worden de fundamentele paradoxen uit de wetenschappelijke literatuur gesitueerd en geëvalueerd. In de lessen wordt tevens ingegaan op mogelijke methodieken die gebruikt kunnen worden om het strategisch managementproces te sturen.