Maritieme en haveneconomie

Studiegidsnr:2102TEWTEL
Vakgebied:Maritiem management
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Chris Peeters
Thierry Vanelslander
Christa Sys

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Van alle transportwijzen is maritiem transport beslist de belangrijkste, zeker gemeten op basis van de gepresteerde tonkilometer. Doch ook vanuit industrieel-economisch standpunt is het belangrijk aandacht te besteden aan maritiem transport en de bijbehorende economie.
Zeehavens zijn eerst en vooral nodig als overslagpunt in de maritieme transportketen, maar tegelijk betekenen zij heel wat meer dan een verzameling van pieren, kaden, etc.: zij zijn leverancier en klant van allerlei diensten, zij investeren, zij creëren jobs en inkomens, zij worden soms echte groeipolen en toch of juist daarom zijn er heel wat problemen mee verbonden.
Hiervan ten gevolge moet aandacht besteed worden aan:

1. Inzake maritieme economie:

 • de vele actoren die betrokken zijn: reders, makelaars, verladers, expediteurs, goederenbehandelaars, overheidsinstanties, enz.
 • de belangrijkste economische parameters van zeeschepen teneinde de problemen inzake scheepsmeting, draag- en laadvermogen, enz. te kunnen inschatten;
 • de belangrijkste eigenschappen en evoluties (specialisaties) op gebied van maritiem transport, incl. technologische veranderingen (cf. ro/ro, containerisatie, ...);
 • de scheepexploitatie zowel technisch (personeel, laden/lossen, stuwage, classificatie) als economisch (vrachtprijsbepaling, etc.). 
 • de belangrijkste (elektronische) documenten zoals C/P, B/L en D/O;
 • de belangrijke maritieme vraagstukken zoals: het voortdurend gebrek aan evenwicht tussen vraag en aanbod, de implicaties van de bestaande en toekomstige structuur van wereldzeehandel en wereldvloot, de soorten ver- en bevrachting, de belangrijkste scheepvaartpolitiek, de problematiek van de goedkope vlag, enz.

2. Inzake haveneconomie:

 • de complexiteit van de diverse zeehavenfuncties; 
 • het economisch kader van zeehavens; 
 • de bepaling en interpretatie van havencapaciteit in het kader van strategische havenplanning;
 • de kostenstructuur en prijszetting in zeehavens
 • zeehavenconcurrentie
 • havenproductiviteit en - efficiëntie
 • investeringsanalyse en financiering in zeehavens
 • grondbeleid, industrialisatie en concessies
 • innovatie in zeehavens
 • het uitbouwen van een coherent havenbeleid in regionale, nationale en internationale context; 
 • de inhoud van een modern havenbeheer en -uitbating; 
 • de overheidssteun inzake havenontwikkeling en het standpunt van de EU terzake;
 • havenarbeid.

Een en ander wordt met behulp van relevante onderzoeksresultaten en praktische ervaringen ondersteund.