Ecosysteembeheer

Studiegidsnr:2103MDOESB
Vakgebied:Milieuwetenschap
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:15
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Patrick Meire
Stefan Van Damme

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Door de enorme druk van alle menselijke activiteiten sterven veel soorten uit en worden veel andere bedreigd in hun voortbestaan. Het behoud van de biodiversiteit vereist dan ook steeds meer en meer een gedegen beheer van de resterende natuur evenals het herstel van gedegradeerde systemen. Deze cursus heeft als doel de wetenschappelijke basis te leggen nodig voor het behoud en beheer van de biodiversiteit.
Volgende elementen komen aan bod: Inleiding: wat is natuur, natuurbehoud, verschillende motieven.
Biodiversiteit: Wat is biodiversiteit, het soortsbegrip en de gevolgen van de definitie op het natuurbehoud, hoe meten?, spatiotemporele patronen, zijn er grenzen aan de soortenrijkdom?
Vervolgens wordt ingegaan op de oorzaken van het verlies aan biodiversiteit. Hiervoor wordt de DPSIR logica gevolgd. De driving forces (D) worden geschetst door de ontwikkeling van de menselijke activiteiten gedurende de laatste eeuwen te beschrijven. Hierdoor kunnen de verschillende drukken (P) worden begrepen (habitatverlies, emissies, exploitatie etc.) wat leidt tot de toestand van de omgeving (S) wat kan beschreven worden als graad van versnippering, verontreiniging, vermesting, verzuring etc. Daarna wordt in detail ingegaan hoe dit uiteindelijk resulteert in een impact (I) op de biodiversiteit. Afhankelijk van de 'state' worden verschillende voorbeelden uitgewerkt. Hierbij komen volgende concepten zeker aan bod: gevolgen van fragmentatie, randeffecten, eiland biogeografie, probleem van kleine populaties, metapopulaties, 'Minimal Viable Populations' en 'population viability analysis', ecohydrologie, migratie, vegetatie-ecologie etc.

In het laatste deel komt de respons (R) aan bod. Dit omvat drie grote luiken. Vooreerst een aantal hoofdlijnen van milieubeheer, vervolgens de verschillende aspecten van natuurbeheer (verschillende beheersvormen etc.) en de juridische achtergronden. Dit wordt besloten met een globale situering van ecosysteembeheer.