Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Financial and management accounting in creatieve en culturele sectoren

Studiegidsnr:2103TEWMCM
Vakgebied:Accountancy & Revisoraat
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Rita De Graeve
Nathalie Verboven

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De culturele en creatieve sectoren nemen een bijzondere plek in binnen de economie. Terecht worden ze als toekomstige groeisectoren geoormerkt. Op het financiële vlak vertonen ze veel gelijkenissen met de traditionele economie maar toch zijn er wezenlijke verschillen. Die gelijkenissen en verschillen vormen het uitgangspunt van de opleiding Financial and Management Accounting.

Na een inleiding waarin de doelstellingen van de financiële en de managementboekhouding worden geschetst, wordt de jaarrekening van de culturele en creatieve sectoren in detail geanalyseerd en dat met aandacht voor zowel commerciële als niet-commerciële spelers. Hierbij wordt dieper ingegaan op de technieken van het dubbel boekhouden, de rekeningen van het actief en het passief en de kosten- en opbrengstenrekeningen. Daarna wordt de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel uitvoerig besproken. Aansluitend wordt aandacht gegeven aan de begrippen toegevoegde waarde, rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en cashflow om aldus de basis voor de volgende cursus financieel management te leggen.

Binnen de context van de CCS zijn verschillende stakeholders actief en spelen de overheden een belangrijke rol en dat op verschillende niveaus, nl. federaal, Vlaams, provinciaal, stedelijk, gemeentelijk en ook Europees. Voor elke culturele of creatieve sector is de rol van de overheden verschillend. De repercussies ervan op het financiële vlak worden eveneens behandeld tijdens de colleges en meer specifiek overheidsfinanciën binnen de Vlaamse Gemeenschap.

Tijdens de lessen wordt de leerstof ingeoefend via een set van oefeningen die naarmate de lessen vorderen, complexer worden. Daartoe is voorbereiding door de toekomstige MA nodig.

Tijdens alle colleges wordt aandacht besteed aan de actualiteiten om de facts and figures binnen de juiste politieke, sociologische en economische context te kunnen plaatsen en de toekomstige MA een kritische blik bij te brengen.

De colleges worden georganiseerd op vrijdag in twee groepen: van 10u tot 12u en 13u tot 15u. De groepsindeling wordt bekendgemaakt op Blackboard. COVID-19 update: Afhankelijk van de kleurcode voor het Universitair onderwijs tijdens het academiejaar, kan de planning van de colleges afwijken. Houdt hiervoor Blackboard in de gaten.