Socio-economische beleidsevaluatie en organisatie

Studiegidsnr:2103TEWSEW
Vakgebied:Sociaal-economische wetenschap
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:80
Studiepunten:12
Studiebelasting:336
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Bruno De Borger
Bea Cantillon

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Clusters Master SEW: 

Het vak socio-economische beleidsevalutie en organisatie bestaat uit drie grote onderdelen:

 

1) 'Maatschappij, beleid en evalutie' (prof. dr. Tim Goedemé) 

Onze samenleving wordt gekenmerkt door constante en snelle veranderingen op verschillende levensdomeinen (economie, demografie, politiek, welzijn, waarden & normen, …) Dit impliceert dat de overheid voor de sociale bestaans– en ontwikkelingsvoorwaarden van haar burgers steeds andere antwoorden dient te vinden. Sociaal beleid wordt gekenmerkt door een rationeel handelen in een beheersbare wereld. Maar dit beleid is sterk onderhevig aan beperkingen, spanningsvelden, conflicterende logica’s en risico’s. Economische condities, sociaal-culturele en demografische voorwaarden en menselijk falen hebben allen invloed op de uitkomsten van dit beleid. Daarenboven zijn er beperkingen en/of onbedoelde verwachtingen van beleid als gevolg van maatschappelijke veranderingen, institutionele factoren, politieke machtsverhoudingen en -voorkeuren en dominante mensbeelden.

Het vak maatschappij, beleid en evaluatie tracht de student inzichten in deze materie te verschaffen door zowel algemene theoretische concepten en modellen aan te reiken als concrete cases voor te leggen. De cursus wordt hiervoor opgedeeld in drie luiken. In het theoretische gedeelte wordt ingezoomd op de filosofische grondslagen, determinanten, modellen en instrumenten van beleid; in het tweede luik wordt ingegaan op de vraag naar de meting van beleidsimpact, causaliteit en verschillende technieken van beleidsevaluatie. In het derde luik staat de praktijk van beleidsevaluatie centraal.

 

2) 'Applied welfare economics' (prof. dr. Bruno De Broger) 

Een tentatief overzicht is als volgt 

1. Inleiding: rol van de publieke sector 
2. Microeconomische theorie: enkele aanvullingen (gedragseconomie, de rol van algemeen evenwicht, etc.) 
3.Evaluatie van overheidstussenkomst op individueel en geaggregeerd vlak 
4. Economische beslissingen onder onzekerheid principaal-agent relaties 
5. Principaal-agent relaties 
6. Kosten, productiviteit en efficiëntie in de publieke sector 
7. Prijszetting en investeringsgedrag in de publieke sector 
8. Aspecten van optimale inkomstenbelasting
9. Externe effecten en regulering

-> evaluatie: shriftelijk examen

3) Clusterpaper: een integratiewerkstuk van 'Maatschappij, beleid en evalutie' en 'Micro-economic policy analysis' Hierdoor verwerken de studenten de stof en komen ze tot een kritische reflectie.