Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Financieel management

Studiegidsnr:2104TEWMCM
Vakgebied:Managementwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient de volgende OO'en gelijktijdig in het studieprogramma op te nemen:
- 'Human resources management'
- 'Algemeen en strategisch management'
- 'Marketing- en communicatiemanagement'
Contacturen:45
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Dirk De Corte
Nathalie Verboven

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In een inleiding worden de doelstellingen en opbouw van de cursus geschetst en wordt de studenten een uitgebreide lectuurlijst aangereikt. Nadien wordt de voorkennis uit de cursus Financial & Management Accounting getest en wordt de plaats van het Financieel Management binnen de organisatie geduid. Van daaruit wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende financiële risico’s waaraan een cultuurbedrijf is blootgesteld: opbrengsten- en kostenmanagement, fiscale risico’s, munt- en interestrisico, inflatierisico, kredietrisico, performance- en productierisico's. Op het thesauriemanagement wordt uitgebreid ingegaan.  Daaraan worden de verschillende financieringsrisico’s gekoppeld (rentematch en -mismatch) en wordt ook inzicht gegeven in alternatieve financieringsvormen (tax shelter, hybrid financing, e.a.) Ook is er ruime aandacht voor de internationale fiscale context waarin de cultuursector opereert. 

Verder wordt het “economisch dilemma” van de podiumkunsten geschetst (wet van Baumol en Bowen) en worden een aantal voor de cultuursector relevante Key Performance Indicators (KPIs) aangehaald. Er wordt aan de studenten gevraagd enkele KPIs zelf te definiëren en de manageability ervan in te gaan. Ook wordt de dialectiek van begroting en budgettering in de context van een cultuurhuis behandeld, met inzicht in de prijselasticiteit (zowel aan de opbrengsten- als aan de kostenkant), dit alles gekoppeld aan de strategische keuzes die een cultuurbedrijf maakt.
 
Er wordt stilgestaan bij het belang van financiële rapportering voor een cultuurbedrijf – zowel als intern management instrument dan als extern communicatie-instrument.   
 
Tot slot is er ook aandacht voor de actuele ontwikkelingen in het landschap van de culturele industrie, de vermenging van privaat en publiek geld in de cultuursector en de managementproblemen die dit stelt, met name wat de traceerbaarheid van financiële stromen betreft.

Binnen de cursus is er ruime aandacht voor de internationale aspecten van het cultuurbedrijf, inzonderheid die met financiële consequenties.

Ook wordt er ingegaan op een aantal fiscale aspecten, inzonderheid btw.