Stage

Studiegidsnr:2106FLWTLA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Kris Humbeeck
Isa Van Acker
Valerie Rousseau

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Masterstudenten Taal- en Letterkunde als keuzevak opteren voor een stage in een organisatie, een bedrijf of een onderzoeksgroep. Elke deelrichting binnen de Master Taal- en Letterkunde (Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans, ALW, ATW, Digitale Tekstanalyse en Computationele psycholinguïstiek) biedt deze stagemogelijkheid aan. Let wel: de student kiest een stageplaats uit de lijst van de Masteropleiding waarvoor hij/zij is ingeschreven. Concreet betekent dit dat wie zich bv. inschrijft voor de Master Engels enkel uit de stages van die Master kan kiezen en dus niet in aanmerking komt voor de stageplaatsen van bv. de Master Nederlands of ALW. Studenten kunnen ook zelf een stageplaats voorstellen; dit voorstel wordt vooraf gescreend door de stageverantwoordelijke(n) om na te gaan of de stageplaats beantwoordt aan de vereisten.

De opzet van dit nieuwe initiatief is om een nauwere band te creëren tussen de opleiding en de professionele domeinen waarin een Master Taal- en Letterkunde na zijn/haar studies aan de slag kan, alsook om de student de kans te bieden al een eerste werkervaring op te doen, inzicht te verwerven in (een deel van) het werkveld en in het eigen functioneren in een professionele context.

De stage heeft binnen de opleiding een gewicht van 6 studiepunten, wat overeenkomt met een tijdsbesteding van 180 uren, waarvan 150 uren voorzien worden voor de effectieve stage en 30 uren voor het samenstellen van een portfolio door de student. De effectieve stage omvat dus zo’n 20 werkdagen, die met een zekere flexibiliteit en in onderling overleg ingepland kunnen worden. Het kan gaan om 1 maand voltijdse stage (in één aaneensluitende periode of opgesplitst in verschillende weken) of om een deeltijdse stage (1 of meerdere dagen per week, gespreid over meerdere weken).

De periode van de stage kan eveneens bepaald worden in onderling overleg tussen student en stagementor, in functie van de noden van de organisatie/het bedrijf/de onderzoeksgroep en rekening houdend met het collegerooster van de student. De stage valt in principe in de loop van het academische jaar, ten vroegste vanaf november en uiterlijk in juni, maar eventueel ook in juli en augustus (indien de student opteert om de stage in de tweede zittijd af te ronden).

Inhoudelijk dient de stage uiteraard relevant te zijn voor de opleiding. We onderscheiden twee soorten stages: de onderzoeksstage (bij een onderzoeksgroep van de UA of een externe instelling), die een academische focus heeft, en de professionele stage bij een bedrijf of een organisatie, waarbij de focus ligt op het opdoen van professionele ervaring.

De onderzoeksstage kan verband houden met de masterscriptie van de student, maar elk van beide opleidingsonderdelen leidt tot een aparte output en ze worden los van elkaar beoordeeld. De stage beoogt het ontwikkelen van vaardigheden voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

De taken die bij de professionele stage aan de student worden toevertrouwd, situeren zich in het brede domein van taal en communicatie. De taal (evt. talen) die de kern vormt van het studieprogramma, speelt liefst een belangrijke rol in de professionele omgeving waarin de stagiair terecht komt. Het is de bedoeling dat de student mee functioneert in de dagelijkse werking van de organisatie of het bedrijf en zo in een beperkt tijdsbestek een authentieke werkervaring kan opdoen.

In de eerste week van het academiejaar, op woensdag 26 september 2018 van 12u30 tot 13u00 (lokaal R.213), wordt een algemene infovergadering georganiseerd waarop de stagecoördinatoren, Valerie Rousseau en Isa Van Acker, de Masterstage uitgebreid zullen toelichten en de geïnteresseerde studenten een informatiebrochure meekrijgen met daarin zowel een stappenplan voor de stage als een overzicht van de beschikbare stageplaatsen voor dat academiejaar.